Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelusetelit 

Olemme koonneet tälle sivulle palveluseteleihin liittyvää tietoa ja tiedostoja palveluntuottajia ja asiakkaita varten.

Päivitetty 21.9.2023
Palveluseteli on vaihtoehto hyvinvointialueen itse tuottamille tai ostamille palveluille. Hyvinvointialue määrää palvelusetelin arvon ja hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluiden maksamiseen asiakas voi käyttää hyvinvointialueen myöntämää palveluseteliä. Palveluseteleiden käyttöä säätelee Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) (palvelusetelilaki).

Palvelusetelien tarkoitus on lisätä asiakkaiden valinnanvapautta ja mahdollisuuksia käyttää yksityisten palveluntuottajien palveluita. Tavoitteena on samalla parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää hyvinvointialueen ja yksityisten palveluntuottajien välistä yhteistyötä, sekä palveluntuottajien mahdollisuuksia kilpailla keskenään.

Asiakkaalle myönnetyllä palvelusetelillä hyvinvointialue sitoutuu korvaamaan palvelusetelin arvon mukaista osuutta ennalta määritellystä palveluntuottajan palvelukokonaisuudesta. Hyvinvointialueen edustaja tekee palvelutarpeen arvioinnin, jonka perusteella päätetään mahdolliset palvelusetelillä myönnettävät palvelut. Asiakas valitsee itse palvelusetelipalveluntuottajan hyvinvointialueen osoittamista vaihtoehdoista, antaa palvelusetelitunnisteen palveluntuottajalle, joka löytää asiakkaan palveluseteliin liittyvät tiedot palvelusetelijärjestelmästä.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on tällä hetkellä käytössä sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP (Parastapalvelua.fi). Palvelusetelien käsikirjat julkaistaan tämän sivun lisäksi PSOP-alustalla, jonka kautta palvelusetelipalveluntuottajat hakeutuvat ja hakeutuessaan sitoutuvat hyvinvointialueen käsikirjoihin.

Palvelusetelit ja käsikirjat

Käsikirja on hyvinvointialueen palvelusetelipalveluntuottajille laadittu ohje, joka on kehitetty vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa. Palvelusetelien käsikirjoissa määritellään palveluseteleillä myönnettävät palvelut ja palveluun liittyvät velvoitteet. Palveluseteliin perustuvassa palveluntuotannossa noudatetaan ensisijaisesti käsikirjaa, ja palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan käsikirjaa ilmoittautuessaan palvelusetelipalveluntuottajaksi.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen käsikirjat koostuvat yleisestä osasta, palvelukohtaisesta osasta, ja liitteistä. Hyvinvointialue voi tarvittaessa muuttaa käsikirjojen sisältöä myös julkaisemisen jälkeen.

Palvelusetelien arvot ovat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen päätösvaltaisen toimielimen kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukaiset. Hyvinvointialue pyrkii seuraamaan ja tarkastamaan palvelusetelien arvoja säännöllisesti, jotta asiakkaan mahdollinen omavastuuosuus pysyy kohtuullisena.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle vuonna 2023 käyttöön tulleesta Terveysasematoiminnan lääkärikäynnin palvelusetelistä ja sen arvoista sekä määräytymisen periaatteista päätettiin 28.8.2023 aluehallituksessa.

Päätetyt arvot löytyvät linkistä: Aluehallitus 28.8.2023 § 109(ulkoinen linkki).
Vuonna 2022 käyttöön tulleista palveluseteleistä päätettiin 31.10.2022 aluehallituksessa. Päätetyt arvot löytyvät linkistä: Aluehallitus 31.10.2022 § 158(ulkoinen linkki).  

Palvelusetelijärjestelmä  

Palvelusetelijärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jolla hyvinvointialue hallinnoi pääsääntöisesti palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutumista, palveluseteleiden myöntämistä ja annetuista palveluista tehtävää tilitystä palvelusetelipalveluntuottajille.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella käytetään tällä hetkellä kuntien kanssa kehitettyä ja kansallisesti laajassa käytössä olevaa Kuntien Tiera Oy:n hallinnoimaa PSOP-järjestelmää.

Linkki PSOP-järjestelmään: www.parastapalvelua.fi(ulkoinen linkki)

Palveluntuottajat hakeutuvat järjestelmän kautta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelusetelipalveluntuottajiksi, sekä kirjaa järjestelmään laskutustiedot ja toteutuneet palvelutapahtumat. Tilitys on automatisoitu palveluntuottajan PSOP-järjestelmään tekemien palvelutapahtumien kirjausten perusteella, eikä palveluntuottaja tarvitse lähettää laskua hyvinvointialueelle erikseen.

PSOP-järjestelmään liittyvä tuki Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluntuottajille: psop@luvn.fi.

Asiakkaalla on mahdollisuus verrata palveluntuottajia keskenään PSOP-järjestelmässä, sekä tarkistaa hänelle myönnetyt palvelusetelit ja antaa palautetta palveluntuottajalle kirjautumalla PSOP-järjestelmään omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet 

Asiakkaalla on oikeus jättää palvelusetelivaihtoehdon tarjoama valinnanvapaus käyttämättä ja siten kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin hyvinvointialueen tulee ohjata hänet muilla tavoin järjestettyjen palvelujen piiriin. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole lainmukaista oikeutta vaatia palvelun järjestämistä palvelusetelillä. Palveluseteli ei esimerkiksi sovellu käytettäväksi kiireellisessä hoidossa tai tahdosta riippumattomassa hoidossa.

Asiakas voi halutessaan vaihtaa palveluntuottajaa, luopua palvelusetelin käytöstä tai pyytää setelin arvon nostamista, jos tietyt ehdot täyttyvät. Palvelusetelin arvoa on esimerkiksi lain mukaan korotettava, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai lakisääteinen elatusvelvollisuus muutoin vaarantuu. Asiakkaalla on myös mahdollisuus valtuuttaa läheinen hoitamaan palveluseteliasiointi PSOP-järjestelmässä hänen puolestaan.

Asiakkaan ja palveluntuottajan sopiessa palvelusetelipalvelusta hyvinvointialue ei ole sopimusosapuolena, koska kyseessä on asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus. Asiakas ei myöskään maksa palvelusetelillä hoidetusta palvelusta asiakasmaksua hyvinvointialueelle.

Mikäli palvelusetelin arvo alittaa palveluntuottajan asettaman palvelun hinnan, asiakas maksaa erotuksen (=omavastuuosuuden) palveluntuottajalle. Jos asiakas on lain mukaan vapautettu omavastuusta, hyvinvointialue maksaa erotuksen.

Asiakas voi halutessaan sopia palveluntuottajan kanssa muista palveluista palvelusetelillä myönnettyjen palveluiden lisäksi, mutta asiakas maksaa itse lisäpalveluiden kustannukset.

Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Asiakkaan tai hyvinvointialueen palveluntuottajalle maksama omavastuuosuus ei kerrytä sosiaalihuollon maksukattoa. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei saa Kelan korvausta eikä kotitalousvähennystä.

Palvelusetelipalveluntuottajan toimialue 

Palvelusetelipalveluntuottaja voi olla itsenäinen ammatinharjoittaja tai yksityinen sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja tuottava yritys, järjestö tai yhteisö, jonka Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on hyväksynyt palvelusetelipalveluntuottajaksi.

Palvelusetelipalveluntuottajan tulee ilmoittaa PSOP-järjestelmässä ne alueet, joihin palveluntuottaja on rekisteröitynyt ja joissa tuottaa palvelua. LUVN hyväksyy palveluntuottajat käsikirjojen ohjeistuksen mukaisesti alueelle palvelusetelipalveluntuottajaksi.

Nykyinen lainsäädäntö ei määrää yksityisen yrityksen toimialuetta. Hyvinvointialue tai kunta ei määrää, missä hyvinvointialueen kunnissa palveluntuottaja tuottaa palveluita. Yksityinen palveluntuottaja voi jatkaa toimintaansa haluamassaan kunnassa, eikä sen tarvitse laajentaa toimintaansa koskemaan muita hyvinvointialueen kuntia.  

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 7 § 1 kohdan ja 11 § 1 kohdan mukaan yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan tulee tehdä ilmoitus, mikäli sen toiminnassa tapahtuu muutoksia, esimerkiksi toimialue laajenee toisen kunnan alueelle. 

Palvelusetelipalveluntuottajan, joka ei aio jatkaa toimintaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella, tulee viipymättä ilmoittaa siitä asiakkaalle sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteyshenkilölle kirjallisesti, jotta asiakkaan palvelut voidaan järjestää muulla tavalla. Peruuttaminen voidaan tehdä pääsääntöisesti aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua peruuttamispyynnön toimittamisesta. Palvelusetelipalveluntuottajalla on velvollisuus hoitaa irtisanomishetkellä palvelun piirissä olevien asiakkaidensa palvelusetelillä tehtävät toimenpiteet valmiiksi.

Ohjeita palveluntuottajille

Valviran ohje yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajille 5.4.2023(ulkoinen linkki)

Valviran sivu omavalvonnasta(ulkoinen linkki)

Aluehallintoviraston sivu yksityisen terveydenhuollon luvat yritykset ja yhteisöt(ulkoinen linkki)

Aluehallintoviraston sivu yksityisen sosiaalipalvelun luvat ja ilmoitukset yritykset ja yhteisöt(ulkoinen linkki)

Aluehallintoviraston sivu terveyspalvelujen tuottamisesta itsenäisenä ammatinharjoittajana(ulkoinen linkki)

Tieran ylläpitämät ohjesivut PSOP-käyttöohjeisiin(ulkoinen linkki)
(Huomioi PSOP-järjestelmän päivitykset ohjeisiin)