Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle käyttöön tulevat palvelusetelit 

Olemme koonneet tälle sivulle palvelusetelien valmisteluun liittyvää tietoa sekä keskeisiä vastauksia saamiimme kysymyksiin. Osaan kysymyksistä palaamme myöhemmin.

Tälle sivulle on päivitetty

  • 12.1.2023: "Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin käsikirja"
  • 25.11.2022:  “PSOP-hakeutumisohje palveluntuottajille syksy 2022”, joka koskee myös Espoon ja Lohjan PSOP:ta käyttäviä ostopalveluntuottajia sekä tiedosto ”usein kysytyt kysymykset PSOP”. Molemmissa tiedostoissa on koottu vastauksia palveluntuottajien kysymyksiin ja tarkennettu hakeutumista saadun palautteen perusteella.

Tiedotamme palveluseteliasioista monikanavaisesti sekä tällä sivulla että suoraan nykyisille palveluntuottajille. Palveluseteliä koskevat ohjeistukset ja toimintatavat vuonna 2022 löytyvät kuntien ja sote-kuntayhtymien internetsivuilta. 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle käyttöön tulevista palveluseteleistä ja niiden arvoista sekä määräytymisen periaatteista on päätetty 31.10.22 aluehallituksessa. Päätetyt arvot löytyvät aluehallituksen kokousmateriaalit-sivustolta, katso 31.10.2022 kokous(ulkoinen linkki). Palvelusetelit tulevat olemaan yhtenäisiä arvoiltaan, arvon määräytymisen periaatteiltaan ja käsikirjoiltaan kaikissa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnissa. Yhtenäistämistä jatketaan joiltakin osin vuonna 2023. Aluehallituksen päätöksiin ja esityslistaan voit tutustua Dynasty-tietopalvelussa(ulkoinen linkki)

Palvelusetelien käsikirjat julkaistaan tällä sivulla sekä PSOP-alustalla, jonka kautta palvelusetelituottajat hakeutuvat ja hakeutuessaan sitoutuvat hyvinvointialueen käsikirjoihin. Käsikirjat ovat olleet kommenteilla osallisuusalustalla nykyisillä palvelusetelituottajilla lokakuussa 2022.

Toimialue 

Nykyinen lainsäädäntö ei määrää yksityisen yrityksen toimialuetta. Hyvinvointialue tai kunta ei määrää, missä hyvinvointialueen kunnissa palveluntuottaja tuottaa palveluita. Yksityinen palveluntuottaja voi jatkaa toimintaansa haluamassaan kunnassa, eikä sen tarvitse laajentaa toimintaansa koskemaan muihin hyvinvointialueen kuntiin.  

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 7 § 1 kohdan ja 11 § 1 kohdan ja mukaan yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan tulee tehdä ilmoitus, mikäli sen toiminnassa tapahtuu muutoksia, esimerkiksi toimialue laajenee toisen kunnan alueelle. 

Palvelusetelijärjestelmä  

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella (LUVN) otetaan käyttöön kuntien kanssa kehitetty ja kansallisesti jo laajassa käytössä oleva sähköinen palvelusetelijärjestelmä PSOP (www.parastapalvelua.fi)(ulkoinen linkki). Järjestelmä on ollut käytössä Espoossa ja Lohjalla.  

Palvelusetelituottajat hakeutuvat järjestelmän kautta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelusetelituottajiksi. Tämän hetken arvion mukaan hakeutuminen alkaa marraskuun 2022 alkupuolella. Nykyisten LUVN alueella toimivien ja PSOP- järjestelmää käyttävien palvelusetelituottajien kannattaa laittaa nykyiset vaadittavat liitetiedostot ajan tasalle mahdollisimman pian PSOP- järjestelmässä. Nykyisten PSOP- järjestelmää käyttävien palvelusetelituottajien tiedot siirretään viimeistään marraskuun alkupuolella automaattisesti Espoon ja Lohjan PSOP alustalta LUVN alustalle.  

LUVN palvelusetelituottajaksi tulee hakeutua uudelleen kuitenkin jokaisen nykyisen palvelusetelituottajan, vaikka osa tiedoista ja liitteistä siirtyykin nykyisillä PSOP käyttäjillä automaattisesti. Palvelusetelituottajan on hyvä ilmoittaa PSOP-järjestelmässä ne alueet, joihin palveluntuottajalla on rekisteröinti ja joissa palvelua tuottaa. LUVN hyväksyy palvelusetelituottajat käsikirjojen ohjeistuksen mukaisesti alueelle palvelusetelituottajaksi. Tiedotamme palvelusetelituottajaksi hakeutumisesta LUVN alueelle vielä erikseen.  

Palvelusetelituottajan, joka ei aio jatkaa LUVN alueella toimintaa, tulee viipymättä ilmoittaa siitä asiakkaalle sekä asiakkaan palvelusetelipalvelusta vastaavalle nykyiselle työntekijälle, jotta asiakkaan palvelut voidaan järjestää muulla tavalla. 

Henkilökohtaisen avun palveluseteli 

Henkilökohtaisen avun palvelusetelistä on kysytty mm. arvonmääräytymiseen ja pätevyysvaatimuksiin, liittyviä kysymyksiä.   

Koko Länsi-uudenmaan hyvinvointialueella otetaan käyttöön henkilökohtaisen avun palveluseteli yhtenäisin periaattein (yhtenäinen käsikirja ja yhtenäinen palvelusetelin arvo). Alueilla, missä palvelusetelin arvot poikkeavat huomattavasti pääkaupunkiseudun hintatasosta, muutetaan nykyisten asiakkaiden henkilökohtaisen avun palvelu ostopalveluna tuotettavaksi palveluksi, palvelun jatkumisen turvaamiseksi. 

Koko alueella on jatkossa voimassa samat käsikirjan mukaiset palvelun tuottamisen ehdot. Käsikirjan mukaan palvelusetelin arvon lisäksi ei makseta muita lisäkorvauksia. 

Hinnoittelumalli pohjautuu yksityisten sosiaalipalvelujen työehtosopimuksen mukaiseen hinnoitteluun. Muutoksen tavoitteena on tukea sitä, että asiakas saa palvelua itse tarvitsemanaan aikana, koska palvelusetelin arvo noudattaa palveluntuottajalle aiheutuvien kustannusten todellista rakennetta. Hinnoittelua varten tehdyllä laskelmalla on haluttu varmistaa, että palvelun tuottaminen on taloudellisesti kannattavaa tuottajalle kaikkina vuorokauden ja kellon aikoina. Hinnoittelu huomioi palvelun tuottamiseen vaikuttavat kustannukset ja sitä kautta myös avustajien asianmukaiset työehdot. Palvelusetelin arvon ja määräytymisen päättää hyvinvointialueen aluehallitus. 

Henkilökohtaisen avun palvelussa ei ole määritelty tiukkoja pätevyysvaatimuksia. Palvelun tulee vastata sisällöllisesti käsikirjan mukaista palvelukuvausta ja asiakkaan palvelutarvetta. Jokin toinen järjestämistapa tai palvelu voi tulla kyseeseen, mikäli asiakkaalla on kuntoutuspalvelujen tarve.  Näistä tilanteista tulee sopia yksilöllisesti asiakkaan sosiaalityöntekijän kanssa. 

Palveluseteli on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa. Ulkomaanmatkoilla henkilökohtaisen avun järjestämistapa on ensisijaisesti työnantajamalli ja toissijaisesti ostopalveluna järjestettävä henkilökohtainen apu. 

Muutoksen yhteydessä palvelusetelin arvoa harmonisoidaan ottaen huomioon palvelun alueelliset käyttöasteet. Palvelusetelin arvon muutoksen vaikutuksia ja käytön kehittymistä arvioidaan hyvinvointialueen rakentumisen edetessä. Henkilökohtaisen avun palvelusetelin käsikirjaa ja arvoa päivitetään tarvittaessa. Muita palvelun järjestämistapoja hyödynnetään alueilla, missä palvelun tuotantokustannukset ovat korkeammat, varmistaen näin palvelun saatavuutta. 

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu 

Siirtymävaiheessa lääkkeiden koneellinen annosjakelu palvelusetelillä tuotettuna, on ainoastaan käytössä Lohjan maantieteellisellä alueella. Lääkkeiden koneellista annosjakelua järjestetään hyvinvointialueella myös muulla tavoin. 

Lapsiperheiden kotipalvelu 

Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelituottaja tuottavat palvelua siirtymävaiheessa Espoon maantieteellisellä alueella. Palveluseteliasiakkaiden kirjaukset tulee palveluntuottajan toimittaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle erikseen pyydettäessä, ja tällöin käytetään Nappulaa. Lapsiperheiden kotipalvelussa ei ole mahdollista tuottaa palveluseteli- ja ostopalvelua eri hinnoilla.

Lapsiperheiden kotipalvelua voivat tuottaa ne tuottajat, jotka on valittu Espoon kilpailutuksessa. Kilpailutuksessa valittujen tuottajien tulee kuitenkin hakeutua PSOP- järjestelmän kautta palvelusetelituottajiksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Ikääntyneiden pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen ympärivuorokautisen asumisen palveluseteli:

Palvelusetelituottaja voi viedä PSOPiin useamman hinnaston. Esim. voimassa olevan hinnaston sekä myöhemmin voimaan tulevan hinnaston. Määritä hinnastoille voimassaoloaika. Hinnasto voi olla hoivakotikohtainen, mutta samassa hoivakodissa asuvilla asiakkailla tulee olla sama hinta riippumatta asiakkaan kotikunnasta. Katso tarkemmat ohjeet PSOP-hakeutumisen ohjeesta.

Tämän sivun tiedot päivittyvät sitä mukaa kun palvelusetelivalmistelu etenee. Jos sinulla on kysyttävää palvelusetelistä, voit olla yhteydessä vuoden 2022 loppuun saakka oman alueesi tai kuntasi nykyisiin palveluseteli yhteyshenkilöihin.