Omaishoidon tuen myöntämisperusteet

Omaishoidon tuki muodostuu omaishoitajan hoitopalkkiosta ja palveluista, joiden tarkoituksena on tukea omaisen antamaa hoitoa ja huolenpitoa kotona. Omaishoidontuki on harkinnanvarainen etuus.

Yleiset edellytykset

Omaishoitolain (937/2005 §3) mukaan hyvinvointialue voi myöntää omaishoidon tukea, jos: 

 • henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa
 • hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla 
 • hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia
 • omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää
 • hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva 
 • tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. 

Omaishoidontuki on harkinnanvarainen etuus, jota myönnetään hyvinvointialueen talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Hakijan avun ja hoidon tarvetta arvioidaan ja verrataan kokonaisuutena muihin hakijoihin. 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella omaishoidon tuki kohdennetaan vaativampaan hoitoon ja hoivaan alla esiteltyjen ehtojen ja perusteiden mukaisesti. 

Millaista omaishoito on

Omaishoito on vaativaa ja jatkuvasti päivittäin sitovaa.

Omaishoidon tuen myöntäminen edellyttää aina tavanomaisen läheissuhteen ylittävää, henkilökohtaiseen hoivaan ja hoitoon kohdistuvaa ohjausta, tukea ja/tai avustamista (esim. siirtymisissä, liikkumisessa, WC-käynneissä, peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa, lääkehoidossa, hoitotoimenpiteissä, kommunikaatiossa). 

Omaishoidon vaativuutta voivat osaltaan lisätä vaikeat hoitoon reagoimattomat psyykkiset oireet, haastavat käytösoireet, sosiaaliset tai turvallisuuteen liittyvät oireet tai vaikeat aistivammat.

Ainoastaan asioiden hoito ja kodinhoito eivät ole riittäviä perusteita omaishoidon tuen myöntämiselle. Perheen normaalit sisäiset vastuut, esimerkiksi puolisoiden välinen tavanomainen auttaminen ja vanhempien tavanomainen vanhemmuus (lapsen ikätason mukainen hoito, kasvatus ja huolenpito), ovat omaishoidon tuen ulkopuolella.

Omaishoidon sitovuuteen vaikuttavat hoidettavan itsenäinen tai ikätasoinen toimintakyky sekä hänen omaishoitajalta tarvitsemansa avun ja valvonnan määrä. 

Omaishoidon sitovuutta ja vaativuutta arvioitaessa huomioidaan omaishoidettavan saamat muut sosiaali- ja terveyspalvelut ja arvioidaan omaishoitajan osuutta hoitokokonaisuudesta. Jos hoitovastuu on pääsääntöisesti muulla kuin omaishoitajalla, voidaan omaishoidon tuen palkkioluokkaa alentaa tai omaishoidon tuki olla kokonaan myöntämättä. 

Jos omaishoitajan antaman hoidon sitovuus tai vaativuus muuttuu, omaishoidon tuen myöntäminen ja hoitoisuusluokka arvioidaan tarvittaessa uudelleen. 

Edellytykset omaishoitajalle 

 • Omaishoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon vaatimuksia ja hän soveltuu tehtävään ikänsä, voimavarojensa ja elämäntilanteensa osalta. Alle 18-vuotias henkilö tai palkattu työntekijä eivät voi toimia omaishoitajana. Alaikäisen lapsen hoidon ja muun huolenpidon järjestäminen omaishoitona edellyttää hänen kaikkien huoltajiensa suostumusta.
 • Omaishoitaja sitoutuu omaishoitosopimuksella vastaamaan omaishoidosta. 
 • Omaishoitaja toimii hoidettavan edun mukaisesti ja ottaa hänen toiveensa ja näkemyksensä huomioon. 
 • Omaishoitajalta edellytetään kykyä toimia yhteistyössä hyvinvointialueen omaishoidosta vastaavan työntekijän ja muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. 
 • Omaishoito ei vaaranna omaishoitajan terveyttä tai turvallisuutta. 
 • Omaishoitajalla on ilmoitusvelvollisuus, jos hoidossa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia. 

Hoitoisuusluokat myöntämisperusteineen kuvataan alla erikseen lasten ja nuorten sekä aikuisten osalta. Hoitoisuusluokka ja omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio määräytyvät porrastettuna omaishoitajan antaman hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitoisuusluokkien kuvauksista tulee pääsääntöisesti täyttyä kaikki kohdat. 

Aikuiset (yli 18-vuotiaat)

1. Päivittäinen toistuva hoidontarve 

Hoidon sitovuus ja vaativuus: 

 • Omaishoito on sitovaa ja sisällöltään vaativaa. 
 • Omaishoidettava tarvitsee useita kertoja vuorokaudessa hoitoa, huolenpitoa, ohjausta, valvontaa, tukea tai apua päivittäisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa. 
 • Omaishoidettavalla ei ole säännöllistä yöllistä avuntarvetta tai yöllinen avuntarve on vähäistä. 
 • Omaishoidettava selviytyy yksin joitakin ajanjaksoja vuorokaudessa mutta omaishoitajan pidemmän poissaolon aikana hän tarvitsee muita hoito- ja palvelujärjestelyjä. 
 • Valvonnassa ja ohjauksessa voidaan osittain käyttää apuna teknisiä apuvälineitä (esim. etäseuranta- tai hälytinlaitteet, kuva-ääniyhteys). 
 • Omaishoidettava voi olla säännöllisesti osan päivästä tai viikoittain kodin ulkopuolella (esimerkiksi päivätoiminnassa) ilman, että hoitopalkkio muuttuu.

Ilman omaishoitoa hoidettava tarvitsisi säännöllisesti kotihoidon käyntejä päivittäin tai runsaasti henkilökohtaisen avun palveluja. 

2. Ympärivuorokautinen hoidontarve 

Hoidon sitovuus ja vaativuus: 

 • Omaishoito on sitovampaa ja sisällöltään vaativampaa kuin 1. hoitoisuusluokassa. 
 • Omaishoidettava tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa sekä jatkuvaa ohjausta, valvontaa, tukea tai apua päivittäisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa. 
 • Omaishoidettava tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa myös yöaikaan. Yöaikaan tarvittava hoito ja huolenpito on toistuvaa ja säännöllistä. Jos hoidontarve yöaikaan on vähäistä, tulee päiväaikaisen hoidon ja valvonnan tarpeen olla erittäin runsasta. 
 • Hoitotyö edellyttää omaishoitajalta pääsääntöisesti ympärivuorokautista työpanosta.
 • Omaishoidettava selviytyy ajoittain yksin korkeintaan lyhyitä hetkiä vuorokaudesta (esim. asioilla käynti), mutta omaishoitajan pidemmän poissaolon aikana hän tarvitsee muita hoito- ja palvelujärjestelyjä.
 • Omaishoidettava voi olla säännöllisesti osan päivästä tai viikoittain kodin ulkopuolella (esimerkiksi päivätoiminnassa), ilman että hoitopalkkio muuttuu. 

Ilman omaishoitoa hoidettava tarvitsisi ympärivuorokautisen palveluasumisen kodin ulkopuolella eikä hän tulisi toimeen pelkästään kotihoidon apujen turvin. 

3. Erittäin vaativat vaiheet

Tähän hoitoisuusluokkaan kuuluvat hoidollisesti raskaassa siirtymävaiheessa tai erittäin vaativan ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa olevat asiakkaat, pääsääntöisesti lyhytaikaisesti. 

Hoidon sitovuus ja vaativuus: 

 • Omaishoito on erittäin sitovaa ja sisältää erityistä osaamista tai opettelua vaativia hoitotoimia tai on muutoin erityisen vaativaa. 
 • Omaishoidettavan toimintakyky tai terveydentila edellyttävät omaishoitajalta runsaasti fyysistä apua, valvontaa ja huolenpitoa lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa ympäri vuorokauden, myös useita kertoja yössä. 
 • Hoitotyö edellyttää omaishoitajalta ympärivuorokautista läsnäoloa. 
 • Omaishoidettavaa ei ole turvallista jättää yksin lainkaan eikä hoitajan läsnäoloa voi korvata teknisin apuvälinein. 
 • Omaishoidettava ei ole säännöllisesti osaa päivästä tai viikoittain kodin ulkopuolella. 

Ilman omaishoitoa hoidettava tarvitsisi runsasta ympärivuorokautista hoitoa kodin ulkopuolella, esim. palveluasumista tai osastohoitoa. 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti hoitoisuusluokan 3 hoitopalkkiota ei makseta, jos hoitajalla on tältä ajalta vähäistä suurempia työtuloja tai hän olisi samalta ajalta oikeutettu saamaan sairasvakuutuslain 10 luvun mukaista erityishoitorahaa (alle 16-vuotias lapsi) tai vuorotteluvapaalain 13 §:n mukaista vuorottelukorvausta (Laki omaishoidon tuesta 5 §).

Lapset ja nuoret (alle 18-vuotiaat)

1. Päivittäinen toistuva hoidontarve

Hoidon sitovuus ja vaativuus:

 • Omaishoito on sitovaa ja sisällöltään vaativaa verrattuna tavanomaiseen vanhemmuuteen lapsen tai nuoren ikätaso huomioiden.
 • Omaishoidettavan avun, hoidon, ohjauksen ja valvonnan tarve on ikätasoon verrattuna toistuvaa ja runsasta useissa päivittäisissä toimissa.
 • Omaishoidettava ei pysty olemaan ikätasoisesti yksin.
 • Omaishoidettavalla ei ole yöllistä avuntarvetta tai avuntarve öisin on vähäinen. Tähän ryhmään voivat kuulua myös öisin runsaasti apua tarvitsevat lapset ja nuoret, joiden hoitovastuu päivällä ei ole omaishoitajalla.
 • Lapsen tai nuoren hoidon toteuttaminen edellyttää hoidosta huolehtivan erityistä perehtyneisyyttä lapsen tai nuoren käyttäytymisen erityispiirteisiin ja/tai hoito- ja kuntoutustoimenpiteisiin.
 • Omaishoidettava voi olla säännöllisesti osan päivästä tai viikoittain kodin ulkopuolella (esimerkiksi päiväkodissa, koulussa, päivätoiminnassa) ilman, että hoitopalkkio muuttuu.

2. Ympärivuorokautinen hoidontarve

Hoidon sitovuus ja vaativuus:

 • Omaishoito on sitovampaa ja sisällöltään vaativampaa kuin 1. hoitoisuusluokassa, verrattuna tavanomaiseen vanhemmuuteen lapsen tai nuoren ikätaso huomioiden.
 • Omaishoidettavan avun, hoidon, ohjauksen ja valvonnan tarve henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa on ikätasoon verrattuna pääsääntöisesti ympärivuorokautista.
 • Omaishoidettava tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa myös yöaikaan. Yöaikaan tarvittava hoito ja huolenpito on toistuvaa ja säännöllistä.
 • Hoitotyö edellyttää omaishoitajalta jatkuvaa läsnäoloa ja erityistä perehtyneisyyttä lapsen tai nuoren käyttäytymisen erityispiirteisiin sekä hoito- ja kuntoutustoimenpiteisiin.
 • Omaishoidettavaa ei voi jättää yksin.
 • Omaishoidettava voi olla säännöllisesti osan päivästä tai viikoittain kodin ulkopuolella (esimerkiksi päiväkodissa, koulussa tai päivätoiminnassa) ilman, että hoitopalkkio muuttuu.

3. Erittäin vaativat vaiheet

Tähän hoitoisuusluokkaan kuuluvat hoidollisesti raskaassa siirtymävaiheessa tai erittäin vaativan ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa olevat asiakkaat, pääsääntöisesti lyhytaikaisesti.

Hoidon sitovuus ja vaativuus:

 • Omaishoito on erittäin sitovaa ja sisällöltään erityisen vaativaa, verrattuna tavanomaiseen vanhemmuuteen lapsen tai nuoren ikätaso huomioiden.
 • Omaishoidettavan avun, hoidon, ohjauksen ja valvonnan tarve lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa on ympärivuorokautista.
 • Omaishoidettavan toimintakyky tai terveydentila vaatii omaishoitajan erityistä perehtyneisyyttä ja fyysistä apua tai valvontaa edellyttäviä hoidollisia toimenpiteitä joka yö.
 • Hoitotyö edellyttää omaishoitajalta ympärivuorokautista läsnäoloa.
 • Omaishoidettavan toimintakyky tai terveydentila on sellainen, että hän ei voi osallistua säännöllisesti osaa päivästä tai viikoittain kodin ulkopuoliseen toimintaan (esimerkiksi koulunkäynti).

Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti hoitoisuusluokan 3 hoitopalkkiota ei makseta, jos hoitajalla on tältä ajalta vähäistä suurempia työtuloja tai hän olisi samalta ajalta oikeutettu saamaan sairasvakuutuslain 10 luvun mukaista erityishoitorahaa (alle 16-vuotias lapsi) tai vuorotteluvapaalain 13 §:n mukaista vuorottelukorvausta (Laki omaishoidon tuesta 5 §).