Tehostettu palveluasuminen vammaisille henkilöille

Tarjoamme tehostettua palveluasumista ympärivuorokautista apua tarvitseville.

Tehostettu palveluasuminen on palvelu, jonka asiakkaat tarvitsevat apua arjen toiminnoissa kaikkina vuorokauden aikoina. Asiakkaat solmivat oman vuokrasopimuksen omaan asuntoon tai huoneeseen. Tehostettuun palveluasumiseen kuuluu hoidon, huolenpidon ja ohjauksen lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ulkoilu ja liikunta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut ympärivuorokautisesti. Tehostettua palveluasumista tarjoavat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat. Tehostettua palveluasumista järjestetään myös omaan kotiin. Palveluasuminen omaan kotiin voi muodostua esimerkiksi kotihoidosta, omaishoidosta, henkilökohtaisesta avusta, turvapuhelinpalvelusta ja ateriapalvelusta.

Ehdot palvelun saamiseksi

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaille, jotka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsevat toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. Asiakkaat tarvitsevat vuorokauden eri aikoina runsaasti tukea esimerkiksi aivovamman, kehitysvamman, autismin kirjon oireyhtymän, liikuntavamman tai neurologisen sairauden takia. Heidän kognitiivinen, fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakykynsä on alentunut. Asiakkailla voi olla eriasteisia kuulo-, näkö- tai liikuntavammoja, muita sairauksia (esim. epilepsia) tai haastavaa käyttäytymistä. He tarvitsevat paljon apua päivittäisissä toimissaan sekä tukea omannäköisen elämän toteutumisessa. Asiakkailla on tavallisesti käytössään liikkumisen tai kommunikoinnin apuvälineitä. Asiakkaat ovat lähtökohtaisesti 18 vuotta täyttäneitä.

Asiakkaat maksavat tehostetussa palveluasumisessa vuokran sekä muut asumis-, ruoka- ja lääkekulut. Hoito ja huolenpito on asiakkaalle maksutonta.