Beredningen av Västra Nylands välfärdsområdes servicesedlar

På den här sidan har vi samlat information om beredningen av servicesedlar och centrala svar på frågor som vi har fått. Vi återkommer senare till en del av frågorna.

Vi informerar om servicesedelärenden i flera kanaler både på den här sidan och direkt till de nuvarande serviceproducenterna.

Anvisningar och tillvägagångssätt som gäller servicesedlar 2022 kan läsas på kommunernas och vårdsamkommunernas webbplatser. 

Ett beslut om servicesedlarna som tas i bruk i Västra Nylands välfärdsområde, värdet på servicesedlarna samt principerna för hur de fastställs fattas den 31 oktober 2022 i välfärdsområdesstyrelsen. Servicesedlarna kommer att vara enhetliga i fråga om värdet, principerna för hur värdet fastställs och handböckerna i alla kommuner i Västra Nylands välfärdsområde. Förenhetligandet fortsätter till vissa delar under 2023. Du kan bekanta dig med välfärdsområdesstyrelsens beslut och föredragningslista i informationstjänsten Dynasty(extern länk).  

Handböckerna för servicesedlarna publiceras på den här sidan och på PSOP-plattformen, via vilken servicesedelproducenterna söker sig till välfärdsområdet och samtidigt förbinder sig till välfärdsområdets handböcker. Handböckerna har varit ute på remiss på en delaktighetsplattform hos de nuvarande servicesedelproducenterna i oktober 2022.   

Verksamhetsområde 

Verksamhetsområdet för ett privat företag bestäms inte i den nuvarande lagstiftningen. Välfärdsområdet eller kommunen bestämmer inte i vilka kommuner i välfärdsområdet serviceproducenten kan producera tjänster. En privat serviceproducent kan fortsätta sin verksamhet i sin föredragna kommun, och producenten behöver inte utvidga sin verksamhet att omfatta de övriga kommunerna i välfärdsområdet.  

Enligt 7 § 1 punkten och 11 § 1 punkten i lagen om privat socialservice (922/2011) ska en producent av privat socialservice lämna in en anmälan om det sker förändringar i dess verksamhet, till exempel om verksamhetsområdet utvidgas till en annan kommuns område. 

Servicesedelsystemet  

I Västra Nylands välfärdsområde (LUVN) kommer man att ta i bruk det elektroniska servicesedelsystemet PSOP(www.parastapalvelua.fi)(extern länk) som har utvecklats tillsammans med kommunerna och som redan används brett i hela Finland. Systemet har använts i Esbo och Lojo.  

Servicesedelproducenterna söker sig via systemet till servicesedelproducenter för Västra Nylands välfärdsområde. Enligt de senaste uppskattningarna börjar uppsökningen i början av november 2022. Det lönar sig för de nuvarande servicesedelproducenterna i området som använder PSOP-systemet att uppdatera de nuvarande krävda bilagorna så snart som möjligt i PSOP-systemet. Uppgifterna för de nuvarande servicesedelproducenterna som använder PSOP-systemet flyttas senast i början av november automatiskt från Esbos och Lojos PSOP-plattform till LUVN-plattformen.  

Varje nuvarande servicesedelproducent ska dock söka sig på nytt till LUVN-servicesedelproducent, trots att en del av de nuvarande PSOP-användarnas uppgifter och bilagor överförs automatiskt. I PSOP-systemet ska servicesedelproducenten gärna uppge de områden, där producenten har registrering och producerar service. Västra Nylands välfärdsområde godkänner servicesedelproducenterna enligt anvisningarna i handböckerna som servicesedelproducenter i området. Vi informerar ännu separat om hur servicesedelproducenterna söker sig till LUVN-området.  

Servicesedelproducenter som inte har för avsikt att fortsätta sin verksamhet i Västra Nylands välfärdsområde ska utan dröjsmål meddela det till klienten och till den nuvarande arbetstagaren som ansvarar för klientens servicesedeltjänst, så att klientens service kan ordnas på ett annat sätt. 

Servicesedel för personlig assistans 

Om servicesedeln för personlig assistans har det ställts frågor bland annat kring hur värdet fastställs och om behörighetskraven.   

Servicesedeln för personlig assistans tas i bruk i hela Västra Nylands välfärdsområde med enhetliga principer (enhetlig handbok och enhetligt värde på servicesedeln). I områden där servicesedelns värden avviker avsevärt från huvudstadsregionens prisnivå ändras de nuvarande klienternas personliga assistanstjänst till en tjänst som produceras som köpt tjänst för att trygga kontinuiteten i tjänsten. 

I fortsättningen gäller samma villkor för serviceproduktion, som anges i handboken, i hela området. Enligt handboken betalas inga andra tilläggsersättningar utöver värdet på servicesedeln. 

Prissättningsmodellen grundar sig på prissättningen i kollektivavtalet för privata socialtjänster. Syftet med förändringen är att stödja att klienten får service när hen behöver det, eftersom servicesedelns värde följer den faktiska strukturen för kostnaderna som orsakas för serviceproducenten. Genom kalkylen som tagits fram med tanke på prissättningen har man haft för avsikt att säkerställa att produktionen av tjänsten är ekonomiskt lönsamt för producenten vid alla tidpunkter under dygnet. I prissättningen beaktas kostnaderna som påverkar produktionen av tjänsten och därmed även assistenternas adekvata anställningsvillkor. Välfärdsområdesstyrelsen beslutar om servicesedelns värde och hur det bestäms. 

För tjänster inom personlig assistans finns inga strikta behörighetskrav. Tjänsten ska innehållsmässigt motsvara servicebeskrivningen i handboken och klientens servicebehov. Ett annat sätt att ordna tjänsten eller en annan tjänst kan komma i fråga om klienten behöver rehabiliteringstjänster.  Sådana situationer ska avtalas individuellt med klientens socialarbetare. 

Servicesedeln är avsedd för att användas i Finland. På utlandsresor är arbetsgivarmodellen det primära sättet att ordna personlig assistans. Det sekundära alternativet är personlig assistans som ordnas som en köpt tjänst. 

I samband med förändringen harmoniseras servicesedelns värde med beaktande av de regionala användningsgraderna. Konsekvenserna av att servicesedelns värde förändras och hur användningen av servicesedeln utvecklas utvärderas i takt med att uppbyggnaden av välfärdsområdet framskrider. Handboken för servicesedeln för personlig assistans och servicesedelns värde uppdateras vid behov. För att säkra tillgången till tjänsten utnyttjas andra sätt att ordna tjänster i områden där tjänstens produktionskostnader är högre. 

Maskinell dosdispensering av läkemedel 

I övergångsskedet kommer servicesedeln för maskinell dosdispensering av läkemedel att användas endast i Lojos geografiska område. Maskinell dosdispensering av läkemedel ordnas i välfärdsområdet också andra sätt. 

Hemservice för barnfamiljer 

Servicesedelproducenterna inom hemservice för barnfamiljer producerar service i övergångsskedet i Esbos geografiska område. Serviceproducenten ska tillställa Västra Nylands välfärdsområde servicesedelklienternas anteckningar på separat begäran och då används Nappula. I hemservice för barnfamiljer är det inte möjligt att producera tjänster med servicesedel och som köpta tjänster till olika priser. 

Hemservice för barnfamiljer kan produceras av de producenter som har valts i Esbos konkurrensutsättning. Producenterna som har valts i konkurrensutsättningen ska dock söka sig via PSOP-systemet till servicesedelproducenter för Västra Nylands välfärdsområde.

Uppgifterna på den här sidan uppdateras i takt med att servicesedelberedningen fortskrider. Om du har frågor om servicesedeln kan du kontakta de nuvarande servicesedelkontaktpersonerna i ditt eget område eller din egen kommun fram till utgången av 2022.