Dataskyddsbeskrivning: Västra Nylands välfärdsområdes nyhetsbrev

Dataskyddsbeskrivning, Behandling av personuppgifter: Västra Nylands välfärdsområde, nyhetsbrev

Publicerad: 10.12.2020, uppdaterad 28.2.2022

1. Personuppgiftsansvarig

Esbo stad

2. Ansvarig person för registret

Eliisa Anttila, beredningsdirektör för kommunikation och delaktighet, lu-hyvinvointialue@esbo.fi

3. Kontaktperson för registret

Anne Kettunen, kommunikationschef, LU-hyvinvointialue@esbo.fi

4. Dataskyddsombud

5. För vilket ändamål behandlas personuppgifter?

Via registret förmedlas nyhetsbrev till beställarna.

6. Vilken är grunden för behandlingen av personuppgifter?

Artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

7. Vilka uppgifter behandlas?

Personens

  • e-postadress
  • språkval: finska, svenska, engelska

8. Varifrån fås uppgifterna?

Uppgifterna fås av personen själv, när han/hon fyller i blanketten för prenumeration på nyhetsbrevet.

9. Lämnas uppgifter ut eller överförs de utanför staden?

Uppgifter lämnas inte ut utanför brerdningsorganisastionen för Västra Nylands välfärdsområde.

10. Överförs uppgifter utanför EU/EES-området?

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

11. Hur länge kommer uppgifterna att lagras?

Uppgifterna lagras så länge det prenumererade nyhetsbrevet utkommer eller tills personen avregistrerar sig från e-postlistan eller tills det kommer upprepade felmeddelanden från e-postadressen.

12. Hur skyddas uppgifterna?

Elektroniska system för registerföring: Dedikerade servrar i Finland

Principer för skydd av uppgifter: Registret sparas elektroniskt och ändamålsenligt skyddat mot utomstående med brandmurar och tekniska skyddsåtgärder. Endast namngivna personer har rätt att använda och upprätthålla uppgifterna i registret. Användarna är bundna av tystnadsplikt.

13. Den registrerades rättigheter

Noggrannare anvisningar om hur uppgiftsbegäranden enligt dataskyddsförordningen ska riktas: Kunders ratt till uppgifter

13.1 Hur kan jag kontrollera mina uppgifter?

Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Den personuppgiftsansvarige ska lämna uppgifterna utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast en månad efter att ha mottagit begäran. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden.

Om den personuppgiftsansvarige inte vidtar åtgärder på den registrerades begäran, ska den personuppgiftsansvarige utan dröjsmål och senast en månad efter att ha mottagit begäran informera den registrerade om orsaken till att åtgärder inte vidtagits och om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning.

Begäranden av en registrerad och de åtgärder som hänför sig till dem är avgiftsfria. Om begäranden av en registrerad dock är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art, får den personuppgiftsansvarige antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

13.2. När kan jag kräva att mina uppgifter rättas?

Du har rätt att få felaktiga, inexakta, ofullständiga, föråldrade eller onödiga personuppgifter som vi lagrar, rättade eller kompletterade av oss.

13.3. När kan jag kräva att mina uppgifter raderas?

Du har rätt att under vissa förutsättningar få den personuppgiftsansvarige att radera personuppgifter som gäller dig utan onödigt dröjsmål. Den registrerade har inte rätt att få uppgifter raderade om uppgifterna måste behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för myndighetsutövning som hör till den personuppgiftsansvarige. I dessa fall raderas personuppgifterna först efter den tidsfrist som anges i lagen.

13.4. När kan jag kräva att behandlingen av mina uppgifter begränsas?

Om de uppgifter som samlats in om dig inte stämmer, kan du kräva att behandlingen av dina kunduppgifter begränsas tills det har kontrollerats om uppgifterna är korrekta.

13.5. Inlämning av klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, om du upplever att behandlingen av personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen. Du kan lämna in ett klagomål till dataombudsmannens byrå: www.tietosuoja.fi.