För unga

Vi tar hand om de ungas hälsa och välbefinnande i olika skeden av livet. Vi erbjuder stöd och samtalshjälp.

Mentalvårdstjänster

Socialservice

Vi stöder, handleder och rådger unga vuxna i olika vardagssituationer.
Vi stöder barn, unga och deras familjer så att barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö ska förverkligas.
Vi stöder ett barn eller en ungdom som har varit omhändertagen eller i vård utom hemmet och hens nätverk efter att vården utom hemmet upphör.
Vi tryggar brådskande hjälp och nödvändig socialservice i krissituationer under tjänstetid.
Vi hjälper i brådskande ärenden inom socialvården samt vid akuta krissituationer dygnet runt.
Om du är orolig över din närståendes, klients eller någon annans livssituation, gör en orosanmälan.

Elev- och studerandevård

Vi stöder elevernas och studerandenas inlärning, hälsa och välbefinnande.
Vi ger information om skydd mot graviditet och preventivmedel samt ger råd om sexuell hälsa.

Hälsostationstjänster

Vi behandlar och forskar om sjukdomar och stödjer hälsofrämjande och förebyggande av sjukdomar.
Vi erbjuder kostnadsfria och frivilliga vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.
Vi screener, diagnostiserar och utesluter olika sjukdomar samt gör uppföljning på behandlingar.

Tandvård

Vi sköter skolelevernas munhälsokontroller efter deras individuella behov.
Vi erbjuder studerande en munhälsokontroll och fortsatt vård efter behoven.