För vuxna

Här hittar du information om tjänster för vuxna som syftar till att stödja hälsan och välbefinnandet i olika skeden av livet.

Hälsovårdstjänster

Här kan du hitta information om mottagningar och tjänster av läkare, sjuksköterskor och andra särskilda yrkesgrupper.
Vi ger information om skydd mot graviditet och preventivmedel samt ger råd om sexuell hälsa.
Här hittar du information om sjukhustjänsterna för invånare i Västra Nyland.

Socialservice

Vi erbjuder stöd i olika livssituationer. Vi ordnar handledning, rådgivning och hjälp också i brådskande fall.
Vi erbjuder rådgivning för personer som hamnat i ekonomiska svårigheter och som är i ekonomiskt sårbar situation.
Vi erbjuder individuellt stöd för personer som har svårt att sysselsätta sig t.ex. på grund av arbetslöshet, försämrad arbetsförmåga eller avbrutna studier.
Vi stöder och hjälper i utmaningar som gäller boende så att så många som möjligt kan få en stadigvarande bostad.
Vi hjälper personer som anlänt till Finland att få en bra start på livet här.
Vi hjälper i brådskande ärenden inom socialvården samt vid akuta krissituationer dygnet runt.
Om du är orolig över din närståendes, klients eller någon annans livssituation, gör en orosanmälan.

Rehabilitering och terapi

Vi stöder funktionsförmågan och förmågan att klara sig i den egna vardagen med olika hjälpmedel.
Vi stöder klienter i alla åldrar med deras rörelse- och funktionsförmåga samt deras förmåga att självständigt klara av vardagen.
Vi ordnar fotterapi för personer som riskerar en dålig fothälsa på grund av en bakomliggande sjukdom.
Denna tjänst ger dig information om olika rehabiliteringsmöjligheter i syfte att underlätta ditt liv med en sjukdom eller funktionsnedsättning.
Vi ger dig råd och handledning i frågor kring kost.
Vi stöder arbets- och funktionsförmågan och stärker vardagshanteringen för att förbättra sysselsättningen.
Vi hjälper och stöder vid svårigheter med att tala, förstå tal, producera ljud och svälja.
Vi stärker den sociala funktionsförmågan och stöder växelverkansfärdigheter för en smidigare vardag.
Vi erbjuder rehabilitering då funktionsförmågan är försämrad eller om det har blivit svårare att klara av vardagen på grund av en sjukdom eller skada.

För studerande på andra stadiet

Vi stöder hälsan, välbefinnandet och studieförmågan hos studerande på andra stadiet.
Vi stöder unga och vuxna studerande på andra stadiet i olika situationer i livet och skolgången.
Vi stöder unga och vuxna studerande på andra stadiet i i frågor kring känslör och psykiskt välbefinnande.

Mun- och tandvård

Vi motiverar och handleder människor i alla åldrar till en god egenvård av munnen.
Vi erbjuder vuxna information om munhälsa samt undersökning, förebyggande och behandling av munsjukdomar.
Vi erbjuder vuxna information om munhälsa samt undersökning, förebyggande och behandling av munsjukdomar.
Vi ordnar vård hos specialisttandläkare med en remiss från en tandläkare.
Vi behandlar bettfel i munnen som stör tändernas normala utveckling eller funktion.