Socialt arbete för barnfamiljer

Vi ger dig stöd i stressiga livssituationer och stärker familjens egna resurser.

Socialt arbete för barnfamiljer är en del av familjecentrets tjänster inom familjesocialarbetet. Med familjecentret avses en helhet av tjänster där din familj kan hitta tjänster som riktar sig till barn, ungdomar och familjer och främjar välbefinnande, hälsa, tillväxt och utveckling, tjänster för tidigt stöd, vård och rehabilitering samt specialtjänster. Från det sociala arbetet kan du få stöd för din familj när er livssituation är belastande, du vill förändra ert liv eller du är osäker på hur ni ska ta er ur den belastande situationen. Syftet med arbetet är att lindra de svårigheter som orsakas av livssituationen, att uppmuntra din familj i förändringen och att stärka dina egna vardagliga resurser tillsammans med människor och parter som är viktiga för dig. Din familj kan få stöd från det sociala arbetet bland annat för - att kartlägga tjänster och servicenätverket samt att samordna stödåtgärder - att främja barns och ungas utveckling och välbefinnande - att främja föräldrarnas eget orkande och välbefinnande - uppfostran av barn och unga samt föräldraskap - att stärka familjens resurser och underlätta vardagen. Tjänsten är avsedd för familjer som har barn eller unga under 18 år. Båda vårdnadshavarnas samtycke krävs för att arbeta med personer under 18 år.

Villkor för att få tjänsten

Du kan få hjälp och stöd från det sociala arbetet baserat på en bedömning av en socialarbetare om det i din familj finns barn eller ungdomar under 18 år och ett behov av särskilt stöd till exempel för att: - kartlägga tjänster och servicenätverket samt för att samordna stödåtgärder, - främja barns och ungas utveckling och välbefinnande, - främja föräldrarnas eget orkande och välbefinnande och/eller - stärka familjens resurser och underlätta det dagliga livet.

Tjänsten är avgiftsfri.

För att kunna bevilja socialarbete bedömer vi först din rättighet till speciellt stöd. Du hittar kommunspecifika kontaktuppgifter och anvisningar genom att välja din hemkommun.