Familjevård för äldre

Vi ordnar familjevård när funktionsförmågan har försämrats, antingen i klientens eget hem eller hos en familjevårdare.

Med familjevård avses vård eller annan omsorg som ordnas i familjevårdarens privata hem eller hemma hos klienten med hjälp av familjevårdaren. Syftet med familjevård är att möjliggöra hemlik vård och nära relationer samt att främja grundläggande säkerhet och sociala relationer. Familjevården beviljas på basis av socialvårdslagen (1301/2014), och vården organiseras utgående från familjevårdslagen (263/2015). Familjevårdaren är en privatperson som ansvarar för omsorgen som en familjemedlem på grundval av ett uppdragsavtal med Västra Nylands välfärdsområde. Familjevårdaren är inte en yrkesperson inom social- och hälsovårdsbranschen, men hens lämplighet för jobbet har bedömts och förtydligats i den lagstadgade förberedande utbildningen. Det är inte möjligt att tilldela uppgifter som kräver medicinsk expertis till en familjevårdare. Familjevård kan ordnas som en kort- eller långvarig deltids- eller heldygnstjänst. Tillgången till tjänsten varierar i olika delar av välfärdsområdet. Familjevård kan vara lämpligt för dig om din funktionsförmåga är nedsatt och du behöver vägledning eller stöd, en säker närvaro och att göra saker tillsammans för att stödja din vardag. Beviljandet av familjevård grundar sig på en individuell bedömning av behovet av tjänster. När lämpligheten och ändamålsenligheten av familjevård bedöms, tas hänsyn till ditt behov av hjälp, din funktionsförmåga och dina önskemål samt familjevårdarens förmåga att svara på dem. Familjevården börjar alltid med en provperiod. En egen kontaktperson utses för klienten.

Villkor för att få tjänsten

Beviljandet av familjevård förutsätter att ditt behov av hjälp och tjänster bedöms. När familjevårdens lämplighet och ändamålsenlighet bedöms, tas hänsyn till ditt behov av hjälp, din funktionsförmåga och dina önskemål samt familjevårdarens förmåga att svara på dem. Du kan få familjevård till exempel om - du upplever osäkerhet, ångest, depression eller ensamhet, - du behöver någon annans vägledning, stöd eller närvaro för att klara av vardagen, - din funktionsförmåga i vardagen är nedsatt, - familjevården är tillräcklig med tanke på ditt välbefinnande, din hälsa och din säkerhet. Familjevård är inte en lämplig vårdform om ditt behov av hjälp - i regel förutsätter sjukvård eller annan krävande yrkesmässig hjälp, - förutsätter mycket fysiskt ansträngande assistans eller - är återkommande nattetid

Tjänsten är avgiftsbelagd.