Rehabilitering hemma för äldre

Rehabilitering hemma stöder och vägleder dig när det har blivit svårt att röra dig eller klara av vardagssysslor. 

Det är möjligt för dig att få stöd och handledning från hemrehabiliteringen om din förmåga att röra dig eller klara av vardagssysslor är nedsatt på grund av en sjukdom, operation eller annan plötslig försämring av funktionsförmågan och då du inte kan röra dig utanför hemmet. Hemrehabilitering är rehabilitering knuten till vardagen i hemmet. Målet är att främja till ett mer självständigt fungerande i hemmet och närmiljön för att möjliggöra ett vardagsliv som känns meningsfullt för dig. Dina egna mål kan till exempel vara: - att stödja/förbättra rörligheten (till exempel att resa sig från en stol, gå i trappa eller hämta post från postlådan) - aktiviteter i vardagen (som att tvätta sig, klä på sig eller laga mat) - att stöda rätt intag av föreskrivna läkemedel Med hemrehabilitering arbetar yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, och besöken kan göras antingen som en period eller som engångsbesök, baserat på en experts bedömning. Hemrehabiliteringsperioden kan också utföras på distans med en specificerad enhet, till exempel via en pekplatta eller telefon. Hemrehabilitering kan förutom rehabilitering omfatta sjuk- och basvård. Behovet av hjälpmedel och små ändringsarbeten i bostaden (stödhandtag, trösklar/ramper) bedöms enligt behov. Tillgången till dessa tjänster varierar beroende på område. Tillsammans med en yrkesutbildad person utarbetar du en rehabiliteringsplan med mål som stöder och motiverar dig att klara dig i vardagen. Hemrehabilitering inleds på basis av en experts bedömning. Bedömningen kan till exempel göras i följande situationer: - på sjukhuset före utskrivning - av hemvården eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården - som stöd för närståendevård i form av handledning eller hjälpmedel - på basis av en orosanmälan. Hemrehabilitering görs i intensivt samarbete med anhöriga och närstående. Under perioden bedöms behovet av fortsatt stöd, rehabilitering och/eller vård.

Villkor för att få tjänsten

Hemrehabilitering ordnas i första hand för äldre personer som har svårt att klara av vardagens aktiviteter. När en person inte har möjlighet att lämna hemmet för att besöka hälsovårdens mottagningar på grund av nedsatt funktionsförmåga kan rehabiliteringen ske i det egna hemmet. Med lämpliga strategier skapas förutsättningar för de äldre att återfå eller upprätthålla de dagliga aktiviteterna som personen anser vara meningsfulla. Målet med hemrehabiliteringen är att stödja tryggt boende i det egna hemmet på ett mångprofessionellt sätt. Du kan få hemrehabilitering t. ex. då: - Du hemförlovas från sjukhuset, din funktionsförmåga är nedsatt och du behöver rehabilitering och/ eller vårdinriktat stöd eller bedömning av din situation. - Du är orolig för din eller din närståendes rörelseförmåga (till exempel svårigheter att stiga upp från en stol eller gå i trappa och/eller fallit omkull flera gånger) - Vardagliga aktiviteter ger dig utmaningar (till exempel att tvätta dig, klä på dig och/eller något som berör ätandet) - Du eller din närstående har ett behov att få säkerhet i och handledning för att upprätthålla din funktionsförmåga (t.ex. förflyttningar från rullstol till säng). Hemrehabiliteringen kan även utföras på distans. Om du är i behov av intensiv rehabilitering men har svårt att ta dig till hälsovårdens mottagning kan det här vara en lämpligt alternativ för dig. Besöken kan även kombineras med hembesök. För hemrehabilitering krävs det att du är motiverad och engagerad i de gemensamt definierade rehabiliteringsmålen som även tar hänsyn till din tidigare funktionsförmåga. Framstegen i din rehabilitering bedöms tillsammans med dig och dina anhöriga/närstående. Hemrehabilitering kan förverkligas med punktinsatser eller under en mer regelbunden tidsperiod.

Tjänsten är delvis avgiftsbelagd.