Socialservice

Här hittar du alla offentliga socialtjänster i Västra Nyland. Vi ordnar tjänster som stöder välbefinnandet, tryggheten och delaktigheten för personer i alla åldrar.
Om du är orolig över din närståendes, klients eller någon annans livssituation, gör en orosanmälan.
Vi erbjuder stöd i olika livssituationer. Vi ordnar handledning, rådgivning och hjälp också i brådskande fall.
Vi erbjuder rådgivning för personer som hamnat i ekonomiska svårigheter och som är i ekonomiskt sårbar situation.
Vi stöder och hjälper i utmaningar som gäller boende så att så många som möjligt kan få en stadigvarande bostad.
Vi erbjuder individuellt stöd för personer som har svårt att sysselsätta sig t.ex. på grund av arbetslöshet, försämrad arbetsförmåga eller avbrutna studier.
Vi hjälper i brådskande ärenden inom socialvården samt vid akuta krissituationer dygnet runt.
Vi hjälper personer som anlänt till Finland att få en bra start på livet här.
Vi stöder självständigheten, initiativförmågan och möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att leva ett sådant liv som de själva vill som likvärdiga samhällsmedlemmar.
Vi ger stöd och råd till offer för närstående- och familjevåld samt till kvinnor som utövar våld.

Socialservice för barnfamiljer

Vi ger dig stöd i stressiga livssituationer och stärker familjens egna resurser.
Vi ger dig stöd och handledning i olika livssituationer samt vid mindre problem i ett tidigt skede.
Vi ger dig stöd i frågor kring barns och ungas uppväxt samt familjelivet och parförhållandet.
Vi hjälper till med vardagliga utmaningar för att ge barnfamiljer stöd, nya perspektiv eller lösningsmodeller.
Vi ger familjer stöd och praktisk hjälp med föräldraskapet och med att klara vardagen.
Vi ordnar planmässig och målinriktad frivilligverksamhet där en stödperson eller stödfamilj hjälper till att främja barns och ungas välbefinnande.
Vi erbjuder hjälp med förändringssituationer i familjen och avtalsfrågor. Vi tryggar barnets välbefinnande till exempel när föräldrarna skiljer sig.
Vi stöder barn, unga och deras familjer så att barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö ska förverkligas.

För äldre

Vi stöder de äldres hälsa och välbefinnande samt letar tillsammans efter sätt att leva ett meningsfullt, aktivt och tryggt liv.