Socialjour under tjänstetid

Vi tryggar brådskande hjälp och nödvändig socialservice i krissituationer under tjänstetid.

Syftet med socialjouren under tjänstetid är att trygga tillgången till nödvändig och brådskande socialvård. Tjänsterna är avsedda för personer som behöver stöd och hjälp i olika sociala nödsituationer och kriser under tjänstetid. Du får tjänsten genom att kontakta socialbyrån. En social nödsituation är en situation som kräver omedelbara åtgärder från socialmyndighetens sida, till exempel akuta och oväntade krissituationer, våld i nära relationer och svårigheter att klara sig självständigt hemma. Exempel på sådana situationer är bostadslöshet, akut behov av övernattning, hjälpbehov i anslutning till den psykiska hälsan eller rusmedelsbruk eller akut medellöshet som gör att man inte kan tillfredsställa sina grundläggande behov, såsom behovet av mat och läkemedel. Socialjouren under tjänstetid bedömer behovet av brådskande socialvårdstjänster och av kompletterande eller förebyggande utkomststöd. Vid behov ges psykosocialt stöd samt rådgivning och handledning. Tjänsten kan ges per telefon, via distansförbindelse, vid socialvårdens serviceställe, genom hembesök eller besök till det ställe där situationen pågår. Socialjouren under tjänstetid samarbetar med polisen, hälso- och sjukvårdens jour och nödcentralen samt efter behov även med andra aktörer i området.

Villkor för att få tjänsten

- Tjänsten är avsedda för kommuninvånare och personer som vistas i kommunen som under tjänstetid behöver stöd och hjälp i olika sociala nödsituationer och kriser. - En social nödsituation är en situation som kräver omedelbara åtgärder från socialmyndighetens sida, till exempel akuta och oväntade krissituationer, våld i nära relationer och svårigheter att klara sig självständigt hemma. - En yrkesutbildad person inom socialvården gör en bedömning av ditt behov av brådskande sociala tjänster och ekonomiskt stöd.

Tjänsten är avgiftsfri.