Stöd för boende

Vi stöder och hjälper i utmaningar som gäller boende så att så många som möjligt kan få en stadigvarande bostad.
Vi hjälper personer och familjer som riskerar att bli bostadslösa på grund av vräkningshot, obetalda hyror, ekonomiska svårigheter, behov av särskilt stöd eller någon annan krissituation.
Vi ordnar tillfälligt, rusmedelsfritt boende i situationer där klienten behöver kortvarig och brådskande hjälp.
Vi ordnar tjänster åt personer som av speciella skäl behöver hjälp eller stöd med boendearrangemang.
Vi ordnar gemenskapsboende för vuxna som behöver daglig hjälp eller handledning av boendeenhetens personal.
Vi ordnar gemenskapsboende för vuxna som behöver daglig hjälp eller handledning av boendeenhetens personal.
Vi stöder ett lyckat boende och stärker klientens delaktighet och sociala färdigheter.