Tietopyynnöt ja korjausvaatimukset tietosuoja-asetuksen mukaan

Tämän ohjesivun yläsivu on Tietopyynnöt ja muut asiakkaan oikeudet Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluissa | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (luvn.fi), sieltä kannattaa ensin katsoa yleinen ohjeistus, ohjeistus valtuutuksesta ja tietosuojavastaavan yhteystiedot.

Tällä sivulla kerrotaan henkilön tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista. Yleisimmin käytetyt oikeudet ovat tietopyyntö eli henkilötietojen tarkastuspyyntö ja henkilötietojen korjausvaatimus. 

Näin toteutat oikeuksiasi tietosuoja-asetuksen mukaan

Tietopyyntö

Jos haluat pyytää omia henkilötietojasi, voit tehdä tarkastuspyynnön Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Kannattaa huomioida, että Kelan Omakanta-palvelussa(ulkoinen linkki) voit nähdä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon kirjaamia tietoja potilaskäynneistä ja lääkityksestä.

Voit pyytää omia henkilötietojasi eli tehdä henkilötietojen tarkastuspyynnön hyvinvointialueelle sähköisesti, jolloin tunnistaudut palveluun vahvalla tunnistautumisella tai paikan päällä kirjaamossa paperilomakkeella, jolloin myös henkilöllisyys tarkastetaan.

Tällä sivulla on erillisiä pyyntölomakkeita sen mukaan, mistä palvelusta pyydät tietoja. Jos olet epävarma siitä, mitä lomaketta sinun tulisi käyttää, voit käyttää mitä tahansa lomaketta, kunhan kirjoitat sille selkeästi, mitä tietoja pyydät ja mitä palvelua asia koskee.

Tietosuoja-asetuksen mukaisten henkilötietojen tarkastuspyyntöjen lomakkeet palvelualueittain:

Ikääntyneiden palvelut / henkilötietojen tarkastuspyyntö EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan (suomiviestit.fi)(ulkoinen linkki)

Vammaispalvelut / henkilötietojen tarkastuspyyntö EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan (suomiviestit.fi)(ulkoinen linkki)

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut / henkilötietojen tarkastuspyyntö EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan (suomiviestit.fi)(ulkoinen linkki)

Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut / henkilötietojen tarkastuspyyntö EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan (suomiviestit.fi)(ulkoinen linkki)

Hyvinvointialueen työntekijöiden tiedot / henkilötietojen tarkastuspyyntö EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan (suomiviestit.fi)(ulkoinen linkki)

Voit tehdä tietopyynnön myös paikan päällä. Ota tällöin mukaasi henkilöllisyystodistus. Kaikki hyvinvointialuetta koskevat tietopyynnöt voi tehdä kirjaamossa.

Paikan päällä asioidessa pyyntö tehdään seuraavilla lomakkeilla:

 

Henkilötietojen korjausvaatimus

Sinulla on myös oikeus vaatia omia virheellisiä tietojasi oikaistavaksi ja puutteellisia tietojasi täydennettäväksi.

Voit tehdä henkilötietojen korjausvaatimuksen hyvinvointialueelle sähköisesti, jolloin tunnistaudut palveluun vahvalla tunnistautumisella tai paikan päällä kirjaamossa paperilomakkeella, jolloin myös henkilöllisyys tarkastetaan.

Tällä sivulla on erillisiä lomakkeita sen mukaan, mihin palveluun kohdistat korjausvaatimuksesi. Jos olet epävarma siitä, mitä lomaketta sinun tulisi käyttää, voit käyttää mitä tahansa lomaketta, kunhan kirjoitat sille selkeästi, minkä palvelun tiedoista on kyse.

Tietosuoja-asetuksen mukaisten henkilötietojen korjausvaatimusten lomakkeet palvelualueittain:

Ikääntyneiden palvelut / Henkilötietojen korjausvaatimus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan (suomiviestit.fi)(ulkoinen linkki)

Vammaispalvelut / Henkilötietojen korjausvaatimus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan (suomiviestit.fi)(ulkoinen linkki)

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut / Henkilötietojen korjausvaatimus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan (suomiviestit.fi)(ulkoinen linkki)

Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut / Henkilötietojen korjausvaatimus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan (suomiviestit.fi)(ulkoinen linkki)

Hyvinvointialueen työntekijöiden henkilötiedot / Henkilötietojen korjausvaatimus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan (suomiviestit.fi)(ulkoinen linkki)

Voit tehdä korjausvaatimuksen myös paikan päällä. Ota tällöin mukaasi henkilöllisyystodistus. Kaikki hyvinvointialuetta koskevat korjausvaatimukset voi tehdä kirjaamossa.

Paikan päällä asioidessa vaatimus tehdään seuraavilla lomakkeilla:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa, lisätä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä sekä antaa rekisteröidyille eli Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asiakkaille enemmän keinoja hallita henkilötietojensa käsittelyä. Lisäksi tietosuoja-asetus pyrkii vastaamaan digitalisaation ja globalisaation mukanaan tuomiin tietosuojakysymyksiin. Kansallinen tietosuojalaki täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetuksen määräyksiä.

Oikeutesi ja niiden toteuttaminen

Rekisteröitynä sinulla on oikeuksia liittyen omiin henkilötietoihisi ja niiden käsittelyyn Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Sinulla on muun muassa oikeus tietää, käsitelläänkö hyvinvointialueella henkilötietojasi ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseäsi koskevat tiedot itsellesi. Sinulla on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi. 

Henkilötietojen käsittely hyvinvointialueella perustuu suurimmaksi osaksi lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen, eikä hyvinvointialue tällöin tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn. Joissakin palveluissa henkilötietojen käsittely kuitenkin perustuu hyvinvointialueelle antamaasi suostumukseen, silloin sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi koska tahansa. 

Oikeuksia on mahdollista toteuttaa eri tavoin riippuen siitä, mikä on henkilötietojen käsittelyperuste.

Oikeus saada pääsy tietoihin, tietojen tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan, ja mitä tietoja hänestä on tallennettu.

Hyvinvointialue toimittaa tiedot ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella, jos pyyntö on poikkeuksellisen laaja ja monimutkainen. Jos määräaikaa jatketaan, hyvinvointialue ilmoittaa tietojen pyytäjälle asiasta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä syyt viivästymiselle.

Omat tiedot on oikeus saada maksutta. Jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, hyvinvointialue voi periä kohtuullisen maksun tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimenpidettä. Tällaisissa tapauksissa hyvinvointialue osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.

Tietojen tarkastusoikeus ei ole rajoittamaton. Rekisteröidyllä ei esimerkiksi ole oikeutta tutustua hänestä kerättyihin tietoihin, jos tiedon antaminen saattaisi vahingoittaa kansallista turvallisuutta, puolustusta tai yleistä järjestystä ja turvallisuutta tai haitata rikosten ehkäisemistä tai selvittämistä. Oikeutta ei myöskään ole siinä tapauksessa, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle, rekisteröidyn oikeuksille tai jonkun muun oikeuksille.

Jos hyvinvointialue ei toimita tietoja pyynnön perusteella, se ilmoittaa viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta syyt siihen, ja kertoo mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

(Tietosuoja-asetus: 12 art., 15 art. ja Tietosuojalaki: 34 §)

Oikeus tiedon oikaisemiseen

Henkilöllä on oikeus vaatia, että hyvinvointialue oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi puutteelliset tiedot on oikeus saada täydennetyiksi. Tietojen mahdollinen puutteellisuus ratkaistaan ottamalla huomioon rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

Jos hyvinvointialue ei hyväksy henkilön vaatimusta tiedon oikaisemisesta, se antaa asiasta kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Samassa yhteydessä kerrotaan mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

(Tietosuoja-asetus: 12 art., 16 art.)

Oikeus tietojen poistamiseen, oikeus tulla unohdetuksi

Joissakin poikkeustapauksissa, esimerkiksi jos tietojen käsittely on perustunut henkilön suostumukseen ja henkilö peruuttaa suostumuksensa, on henkilöllä oikeus saada tietonsa poistetuiksi eli tulla unohdetuksi.

Jos hyvinvointialue ei hyväksy henkilön vaatimusta tiedon poistamisesta, antaa se asiasta kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Samassa yhteydessä kerrotaan mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos käsittely perustuu hyvinvointialueen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen, liittyy yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai hyvinvointialueelle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen.

(Tietosuoja-asetus: 17 art.)

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi, jos henkilö kiistää tietojensa paikkansapitävyyden, jolloin niiden käsittelyä rajataan siksi ajaksi, kun hyvinvointialue tarkistaa niiden paikkansapitävyyden.

(Tietosuoja-asetus: 18 art.)

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Henkilöllä on oikeus siirtää henkilötietonsa yhdeltä rekisterinpitäjältä toiselle, jos hän on itse toimittanut rekisterinpitäjälle omia henkilötietojaan ja niiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

(Tietosuoja-asetus: 20 art.)

Vastustamisoikeus

Henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai hyvinvointialueelle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, jonka hyvinvointialue voi osoittaa. Käsittelyä saa jatkaa myös, jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

(Tietosuoja-asetus: 21 art.)

Oikeus riitauttaa automaattinen yksittäispäätös

Henkilöllä on oikeus olla joutumatta automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn perustuvan päätöksen kohteeksi, jos päätöksestä aiheutuu hänelle oikeudellisia vaikutuksia tai se vaikuttaa häneen muulla vastaavalla tavalla merkittävästi. Automaattisella päätöksenteolla tarkoitetaan sitä, että päätöksentekoon ei osallistu ihminen vaan päätös tehdään pelkästään koneellisesti henkilötietojen perusteella.

(Tietosuoja-asetus: 22 art.)

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Suomessa tämä valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu. Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

(Tietosuoja-asetus: 77 art.)

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on käyttänyt tämän sivun pohjana Helsingin kaupungin vastaavaa ohjesivua.