Lapsen elatusavun turvaaminen

Järjestämme neuvotteluja vanhempien kanssa lapsen elatusapua koskevien sopimusten laatimiseksi.

Lapsen elatusavun turvaaminen on eroaville, eronneille ja erillään asuville lapsiperheille tarkoitettu palvelu, jota tarjoavat lastenvalvojat. Tapaamisilla kuullaan vanhempien mielipiteitä, keskustellaan ratkaisuvaihtoehdoista ja pyritään avoimeen keskusteluun perheen tilanteesta sekä riskitekijöiden tunnistamisesta ja huomioidaan ne sopimusneuvotteluissa. Tapaamisia voidaan järjestää kasvotusten, puhelimella tai tietokoneella. Lastenvalvoja ei voi ratkaista asiaa vastoin vanhempien tahtoa tai velvoittaa toista vanhempaa suostumaan toisen vaatimuksiin. Lapsen elatusta koskevan sopimuksen sisällöstä päättävät vanhemmat. Lastenvalvojan tehtävänä on neuvotella vanhempien kanssa valvoen samalla lapsen edun toteutumista. Lastenvalvoja voi vahvistaa vanhempien välillä syntyneen sopimuksen, jos se on kohtuullinen lapsen kannalta. Tällöin huomioidaan lapsen oikeus riittävään elatukseen, vanhempien maksukyky sekä muut asiaan vaikuttavat seikat. Lastenvalvojalla on velvollisuus valvoa lapsen etua ja jossain tilanteessa myös oikeus ja velvollisuus jättää vanhempien välillä syntynyt sopimus vahvistamatta. Jos vanhemmat eivät suostu asioimaan lastenvalvojan luona yhtä aikaa tai toinen vanhempi ei halua osallistua tapaamisiin, arvioidaan, onko asioiminen lastenvalvojan luona mahdollista. Lastenvalvoja ei voi velvoittaa osapuolia tulemaan paikalle. Mikäli asioista sopiminen lastenvalvojan luona ei ole mahdollista, vanhemmat ohjataan saattamaan asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Ehdot palvelun saamiseksi

Lapsen elatusavun turvaaminen on eroaville, eronneille ja erillään asuville lapsiperheille tarkoitettu palvelu. Myös sijoitettujen lasten vanhemmat asioivat lastenvalvojan luona elatussopimuksia koskevissa asioissa. Nuori, joka on täyttänyt 18-vuotta, voi olla lastenvalvojan asiakas koulutusavustusta koskevissa asioissa.  Lapsen elatuksesta säädetään laissa lapsen elatuksesta 704/1975.

Palvelu on maksuton.

Elatusapulaskuri

Elatusapulaskurin(ulkoinen linkki) avulla voit laskea lapsesi elatuksen. Laskuri soveltuu käytettäväksi tilanteessa, jossa lapsi asuu toisen vanhemman luona.