Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen

Järjestämme neuvotteluja vanhempien kanssa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien sopimusten laatimiseksi.

Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen on eroaville, eronneille ja erillään asuville lapsiperheille tarkoitettu palvelu, jota tarjoavat lastenvalvojat. Tapaamisilla kuullaan vanhempien mielipiteitä, keskustellaan ratkaisuvaihtoehdoista ja pyritään avoimeen keskusteluun perheen tilanteesta ja riskitekijöistä sekä huomioidaan ne sopimusneuvotteluissa. Tapaamisia voidaan järjestää kasvotusten, puhelimella tai tietokoneella. Lastenvalvoja ei voi ratkaista asiaa vastoin vanhempien tahtoa tai velvoittaa toista vanhempaa suostumaan toisen vaatimuksiin. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen sisällöstä päättävät vanhemmat. Lastenvalvojan tehtävänä on neuvotella vanhempien kanssa valvoen samalla lapsen edun toteutumista. Hän tuo vanhempien käyttöön oikeustieteen, sosiaalityön ja vuorovaikutuksen asiantuntemusta. Lastenvalvoja voi vahvistaa vanhempien välillä syntyneen sopimuksen, ellei ole aihetta olettaa, että sopimus olisi vastoin lapsen etua. Lastenvalvojalla on velvollisuus valvoa lapsen etua ja joissain tilanteissa oikeus ja velvollisuus jättää vanhempien välillä syntynyt sopimus vahvistamatta. Jos vanhemmat eivät suostu asioimaan lastenvalvojan luona yhtä aikaa tai toinen vanhempi ei halua osallistua tapaamisiin, arvioidaan, onko asioiminen lastenvalvojan luona mahdollista. Mikäli ei saada aikaan molempien osapuolten aidosti ja vapaaehtoisesti tekemää sopimusta, vanhemmat ohjataan sovittelupalveluihin tai saattamaan asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Ehdot palvelun saamiseksi

Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen on eroaville, eronneille ja erillään asuville lapsiperheille tarkoitettu palvelu. Käytännössä huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa lastenvalvojan luona asioivat lapsen vanhemmat joko eron jälkeen tai isyyden vahvistamisen yhteydessä. Joissain tilanteissa lastenvalvojan luona voi asioida myös lapsi, jos vanhempien kanssa on sovittu, että lastenvalvoja tapaa myös lapsen. Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaamisesta säädetään laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 190/2019.

Palvelu on maksuton.