Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki muodostuu omaishoitajan hoitopalkkiosta ja palveluista, joiden tarkoituksena on tukea omaisen antamaa hoitoa ja huolenpitoa kotona.

Omaishoidolla tarkoitetaan omaisen tai muun läheisen kotona antamaa hoitoa ja huolenpitoa henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut ja arkiselviytyminen edellyttää toisen henkilön apua. Omaishoitotilanteeseen voidaan myöntää omaishoidon tukea, joka muodostuu hoitopalkkiosta sekä omaishoitoa tukevista palveluista. Myöntämisperusteiden täyttyessä hyvinvointialueen ja omaishoitajan välille solmitaan omaishoitosopimus. Tavoitteena on tukea asiakkaan selviämistä kotona sekä ylläpitää omaishoitajan jaksamista. Omaishoidon tuen järjestämisessä noudatetaan Lakia omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy omaishoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoitajan jaksamista tuetaan järjestämällä hänelle vapaata omaishoitotehtävistä, sekä tarjoamalla esimerkiksi omaishoitoa tukevaa valmennusta ja mahdollisuutta terveystarkastukseen. Omaishoidettavalle asiakkaalle nimetään omatyöntekijä ja hänelle voidaan tarvittaessa järjestää muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja omaishoidon lisäksi. Omaishoitajan vapaan aikana hoito voidaan järjestää esimerkiksi sijaisomaishoitajan avulla, kotiin tuotavina hoivapalveluina, palveluasumisyksikössä tai perhekodissa, tai muun tilanteeseen soveltuvan sosiaalipalvelun avulla. Omaishoitajan vapaan aikaisen hoidon eri toteutustapojen saatavuudessa on vaihtelua hyvinvointialueella. Sinä ja läheisesi voisitte saada omaishoidon tukea, jos: - omaishoito on vaativaa ja jatkuvasti päivittäin sitovaa - läheisesi on halukas sekä terveydentilansa ja elämäntilanteensa puolesta kykenevä vastaamaan omaishoidosta - kotisi on olosuhteiltaan hoitoosi soveltuva - omaishoito on etusi mukainen sekä terveytesi ja turvallisuutesi kannalta riittävä tapa järjestää hoitoa.

Ehdot palvelun saamiseksi

Omaishoitolain (937/2005) mukaan hyvinvointialue voi myöntää omaishoidon tukea, jos: - henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa; - hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla; - hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia; - omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää; - hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja - tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. Tukea myönnetään sitoviin ja vaativiin omaishoitotilanteisiin. Omaishoidon sitovuutta ja vaativuutta arvioitaessa tarkastellaan asiakkaan toimintakykyä, avuntarvetta ja omaishoitajan osuutta hoitokokonaisuudesta.

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävät palvelut ovat maksullisia. Omaishoidon vapaiden asiakasmaksuja ei peritä palvelusetelillä järjestetyistä palveluista, rintamaveteraaneilta tai jos omaishoidon tuki on osa vammaispalvelulain mukaista palveluasuminen kotiin -palvelukokonaisuutta.

Toimi näin

Omaishoidon tukea haetaan hoidettavan iästä riippuen joko ikääntyneiden palveluista tai vammaispalveluista. Tukea voidaan myöntää palvelutarpeen arvioinnin perusteella. 

Jos tarvitset apua omaishoitotilanteen tunnistamiseen, ota yhteyttä alla olevaan neuvontanumeroon. Voit myös tehdä omaishoidon itsearvioinnin Omaolo-palvelussa(ulkoinen linkki).

Voit hakea omaishoidon tukea täyttämällä hakemuksen. Suosittelemme tutustumaan omaishoidon tuen myöntämisperusteisiin ennen hakemuksen jättämistä.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin C-lausunto tai muu asiakirja, josta tilanteesi ja lääkärin arvio hoidon tarpeesta selviävät.