Talterapi för barn

I talterapin för barn bedömer, stöder och vägleder vi barnets interaktionsfärdigheter samt språkliga utveckling.

Talterapi för barn är en del av familjecentrets tjänster. Talterapi är avsedd för barn och ungdomar som har svårigheter med växelverkan, uttrycksförmågan, språkförståelsen och/eller som har ätproblematik. Vid oro för modersmålsutvecklingen hos ett flerspråkigt barn, kan talterapi användas för att stöda den språkliga utvecklingen. Målet med talterapi är att förbättra barnets funktionsförmåga i vardagen. Talterapeuten bedömer habliteringsbehovet individuellt. Ibland räcker det med ett handledningsmöte per telefon eller hos talterapeuten, men ibland erbjuder talterapeuten familjen ett mer långvarigt stöd. Talterapeuten ger familjen och personer i barnets näromgivning handledning i hur de kan stöda barnets språkliga utveckling. Vid behov hänvisas barnet eller den unga till specialsjukvården. Talterapeuten samarbetar förutom med familjen också med andra instanser i barnets näromgivning, såsom den småbarnspedagogiska verksamheten och skolan. Vid behov sker samarbete också med andra aktörer vid familjecentret. Om du oroar dig för ditt barns - talutveckling eller otydliga tal, - språkliga utveckling eller språkförståelse, - förmåga till växelverkan, - stamning, - röststörning, - uttalsfel och/eller - ätproblematik, kan du föra saken på tal till exempel hos rådgivningen, den småbarnspedagogiska verksamheten eller i skolan. För att få talterapi kan föräldern ta kontakt med familjecentret, eller så kan man söka sig till tjänsten med en remiss från en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, till exempel rådgivningens hälsovårdare eller skolhälsovårdaren, eller med rekommendation av specialläraren.

Villkor för att få tjänsten

Alla barn under 18 år har rätt till tjänsten. För att få tjänsten behövs en bedömning eller en remiss av en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården eller en speciallärare inom småbarnspedagogiken. Behovet av en remiss varierar från kommun till kommun. Om du oroar dig för ditt barns utveckling kan du föra saken på tal hos rådgivningen, vid barnets dagvårdsplats eller inom skolhälsovården. I en del kommuner ger talterapeuter även handledning via telefon till vårdnadshavare utan remiss.

Tjänsten är avgiftsfri.