Familjecenter

Vi erbjuder familjer helhetsbetonat stöd i frågor kring barnuppfostran och föräldraskap samt följer upp barns och ungas hälsa och utveckling.

Rådgivningsbyråerna

På mödrarådgivningen främjar vi det ofödda barnets och hela familjens välbefinnande samt ger stöd för föräldrarna när de förbereder sig på föräldraskapet.
På barnrådgivningen följer vi upp och stöder barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling från spädbarnsåldern till skolstarten.
Vi ger information om skydd mot graviditet och preventivmedel samt ger råd om sexuell hälsa.

För skolbarn

Vi ordnar tjänster för att stöda hälsa och studieförmåga för elever inom den grundläggande utbildningen.
Vi stöder elever inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning i olika situationer i livet och skolgången.
Vi stöder elever inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning i frågor kring känslör och psykiskt välbefinnande.

För studerande på andra stadiet

Vi stöder hälsan, välbefinnandet och studieförmågan hos studerande på andra stadiet.
Vi stöder unga och vuxna studerande på andra stadiet i olika situationer i livet och skolgången.
Vi stöder unga och vuxna studerande på andra stadiet i frågor kring känslör och psykiskt välbefinnande.

Rehabilitering för barn och unga

I talterapin för barn bedömer, stöder och vägleder vi barnets interaktionsfärdigheter samt språkliga utveckling.
I ergoterapi stöder vi barnets utveckling och vägleder barnets närkrets i att stärka barnets färdigheter.
Vi stöder klienter i alla åldrar med deras rörelse- och funktionsförmåga samt deras förmåga att självständigt klara av vardagen.

Mentalvårdstjänster för barn och unga

Vi erbjuder hjälp och stöd för unga som har problem kring orkande och rusmedel.
Vi erbjuder stöd för föräldraskapet och hjälp med att stötta barnets åldersenliga utveckling och identifiera problem.
Vi planerar tjänsten enligt barnets och familjens individuella behov.

Socialservice för barnfamiljer

Vi ger dig stöd i stressiga livssituationer och stärker familjens egna resurser.
Vi ger dig stöd och handledning i olika livssituationer samt vid mindre problem i ett tidigt skede.
Vi ger dig stöd i frågor kring barns och ungas uppväxt samt familjelivet och parförhållandet.
Vi hjälper till med vardagliga utmaningar för att ge barnfamiljer stöd, nya perspektiv eller lösningsmodeller.
Vi ger familjer stöd och praktisk hjälp med föräldraskapet och med att klara vardagen.
Vi ordnar planmässig och målinriktad frivilligverksamhet där en stödperson eller stödfamilj hjälper till att främja barns och ungas välbefinnande.
Vi erbjuder hjälp med förändringssituationer i familjen och avtalsfrågor. Vi tryggar barnets välbefinnande till exempel när föräldrarna skiljer sig.
Vi stöder barn, unga och deras familjer så att barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö ska förverkligas.
Mötesplatsverksamheten med låg tröskel är avsedd för alla slags familjer, barn och unga. På mötesplatsen hittar du kamratstöd och någon att prata och leka med.