Familjerättsliga tjänster

Vi erbjuder hjälp med förändringssituationer i familjen och avtalsfrågor. Vi tryggar barnets välbefinnande till exempel när föräldrarna skiljer sig.
Vi ger råd vid skilsmässa, i särskilda frågor gällande skilsmässofamiljen och med att ordna barnens ärenden. Vi hjälper dig också medan du fortfarande överväger skilsmässa.

Barnatillsyningsmannens tjänster

Vi inhämtar information med hjälp av vilken man kan verifiera eller styrka barnets far eller mor.
Vi ordnar förhandlingar med föräldrar för att utarbeta avtal om vårdnaden om barnet och umgängesrätten.
Vi ordnar förhandlingar med föräldrar för att utarbeta avtal om barnets underhållsbidrag.
Vi hjälper till med att bereda och fastställa ett underhållsbidragsavtal för makar.

Övriga familjerättsliga tjänster

Vi erbjuder medlingstjänster till sambopar eller äkta makar vid meningsskiljaktigheter eller skilsmässa eller efter skilsmässan.
Vi stöder tingsrätten i att förhandla fram ett samförstånd om vårdnaden om barnet, umgängesrätten och underhållet.
En utredning av förhållanden görs på begäran av tingsrätten i samband med vårdnadstvist, såvida det inte anses onödigt att genomföra den.
Vi hjälper till med att trygga umgänget mellan barnet och dess förälder i enlighet med barnets bästa.
Vi hjälper till i situationer där ett vårdnads- eller umgängsavtal med barnet inte respekteras och söker lösningar tillsammans.
Vi erbjuder adoptionsrådgivning till dem som önskar att adoptera ett barn och dem som ger upp sitt barn för adoption.