Barnskydd

Vi stöder barn, unga och deras familjer så att barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö ska förverkligas.

Om du behöver stöd

Om din familj behöver stöd i vardagen, ta kontakt med socialtjänsterna för barnfamiljer.

Socialtjänster för barnfamiljer

Om ett barn är i fara

Ta kontakt med barnskyddet om uppväxten och utvecklingen för ditt barn eller något barn du känner är i fara. 

Vem som helst som oroar sig för ett barns eller en ungdoms situation kan göra en barnskyddsanmälan, vid behov även anonymt. Vi vill i första hand ha skriftliga anmälningar. Du kan läsa mer om barnskyddsanmälan på THL:s webbplats(extern länk). Anvisningar för att göra en anmälan hittar du genom att välja barnets hemkommun i nedanstående menyn Kontakta oss.

Ring dessutom journumret för barnets bostadsområde, social- och krisjouren eller nödcentralen om situationen är brådskande och barnet eller ungdomen är i fara. Se närmare anvisningar i kommunmenyn nertill på sidan.

För myndigheter

Du är förpliktigad att göra en barnskyddsanmälan, om du i ditt arbete har fått vetskap om ett barn vars behov av barnskydd bör utredas. Orsaken kan exempelvis vara behovet av vård och omsorg, barnets beteende eller förhållanden som äventyrar utvecklingen. En myndighetsperson kan inte göra en anmälan anonymt.

Barnskyddets tjänster

Vi skyddar och tryggar barnets rättigheter samt stöder föräldrarna i deras fostringsuppgift.
Vi stöder barnet och hens familj och arbetar målinriktat tillsammans för att åstadkomma en förändring.
Vi samarbetar nära med barnet och hens familj i situationer där det behövs ökad stöd.
Vi erbjuder starkt och övergripande stöd med förändring som mål antingen dygnet runt eller i grupper.
Vi säkerställer vården och omsorgen om barnet samt bedömer situationen under en brådskande placering.
Vi ordnar omvårdnad dygnet runt för barn och ungdomar som är placerade i privata familjer.
Vi ordnar vård utom hemmet i utbildade familjehemsföräldrars egna hem.
Vi ordnar heldygnsomsorg för omhändertagna eller öppenvårdsplacerade barn och unga.
Vi stöder ett barn eller en ungdom som har varit omhändertagen eller i vård utom hemmet och hens nätverk efter att vården utom hemmet upphör.
Hela Västra Nylands välfärdsområde