Barnskyddets eftervård

Vi stöder ett barn eller en ungdom som har varit omhändertagen eller i vård utom hemmet och hens nätverk efter att vården utom hemmet upphör.

Barnskyddets eftervård stöder ett barn eller en ung person som varit omhändertagen eller i vård utom hemmet i mer än sex månader och hens nätverk efter att vården utom hemmet upphör. Välfärdsområdet är alltid skyldig att ordna eftervård efter vård utom hemmet och en långvarig öppenvårdsplacering upphör, oavsett barnets ålder. För klienten är tjänsten frivillig. I princip ansvarar välfärdsområdet där barnet eller den unga bor för att ordna eftervården. När ett barn återvänder från vården utom hemmet till sina föräldrar är syftet med eftervården att stödja familjen i den förändrade situationen. I detta fall stöds familjen genom barnskyddets medel. I eftervården får en ung person, som håller på att bli självständig, stöd med att ordna boendet och ett självständigt liv, hälsorelaterade frågor, sociala relationer, ekonomiska frågor och ansökningar om stöd samt planer för studier, arbete och andra aspekter av livet. I eftervården kan även stöd i föräldraskapet ges när en ungdom får egna barn. För eftervården ansvarar en socialarbetare, som tillsammans med den unga upprättar eftervårdens klientplan (eftervårdsplanen). Om eftervården börjar omedelbart efter vården utom hemmet när den unga fyller 18 år, upprättas eftervårdsplanen och arbetet påbörjas i god tid före vården utom hemmet slutar. Förutom socialarbetaren stöds den unga i eftervård till exempel. Under eftervården träffas den unga både på kontoret och vid behov i den ungas eget hem eller annanstans. Under eftervården kan den unga få ekonomiskt stöd för sina hobbyer och för att träffa sina närstående. Om en ung person som studerar ansöker om utkomststöd krävs det inte att hen tar studielån. Om det under vården utom hemmet har uppkommit medel för eget hushåll för den unga, kan dessa användas för att stödja ett självständigt liv i samarbete med socialarbetaren. I avsaknad av medel för eget hushåll kan ekonomiskt stöd inom eftervård ges till den unga. Ungdomens egna eller andra nätverk är också välkomna att samarbeta inom eftervård, om den unga vill. När eftervårdens stöd löper ut, senast när den unga fyller 25 år, hänvisas hen vid behov till andra tjänster.

Villkor för att få tjänsten

Ett barn eller en ung person kan få eftervård efter att vården utom hemmet upphör. Eftervård ska alltid ordnas efter ett omhändertagande och efter en öppenvårdsplacering om placeringen har pågått kontinuerligt i minst sex månader och har riktats enbart mot barnet. Barnskyddets eftervård ordnas oftast för ungdomar mellan 18 och 25 år som är på väg att bli självständiga från vården utom hemmet, och dess planering börjar redan under vården utom hemmet. Barn som återvänder hem från vård utom hemmet som minderåriga för att bo med sin familj har dock också rätt till eftervård om mindre än fem år har gått sedan klientrelationen inom barnskyddet upphörde. Eftervård kan också ordnas i andra situationer av särskilda skäl. Villkor och kriterier för eftervård fastställs i § 75 i barnskyddslagen (417/2007).

Tjänsten är avgiftsfri.