Familjerehabilitering

Vi erbjuder starkt och övergripande stöd med förändring som mål antingen dygnet runt eller i grupper.

Familjerehabilitering är en barnskyddstjänst som kan erbjudas barnfamiljer som behöver starkt, förändringsorienterat och omfattande stöd. Familjen kan ha svårt att engagera sig i annat planerat arbete. Familjerehabilitering som dygnetruntservice utanför hemmet är lämplig för familjer med svåra problem med följande saker som inte kan lösas med hjälp av stöd i hemmet: · föräldraskap · vardagsliv · interaktioner · barnets utagerande beteende · föräldrarnas resurser · rusmedel · psykisk hälsa. Föräldern ska kunna ansvara för barnets vård, och familjerehabilitering är inte lämpligt för exempelvis föräldrar som använder rusmedel på ett akut sätt eller som har en nedsatt psykisk funktionsförmåga. Under familjerehabiliteringen som dygnetruntservice är det möjligt att träna nya färdigheter, och dessutom kan barnets och familjens situation följas noggrant. Under familjerehabiliteringen erbjuds familjen rehabiliterande aktiviteter på ett planerat och målinriktat sätt. Familjen och socialarbetaren kommer överens om mer specifika mål. Hörnstenarna i rehabiliteringen av hela familjen är att stödja växelverkan mellan familjemedlemmar med funktionella metoder, träna vardagskunskaper och etablera en regelbunden daglig rytm. Familjerehabilitering kan också erbjudas i gruppform så att familjen bor hemma, men deltar i gruppaktiviteter och får också stöd i hemmet. Intensifierat familjearbete kan också utföras i enlighet med målen för familjerehabilitering. Vanligtvis deltar hela familjen i familjerehabiliteringen. Familjerehabilitering erbjuds också gravida kvinnor om det finns oro för förutsättningarna för de framtida föräldrarna att ta hand om det kommande barnet. Det kan till exempel vara fråga om en förälders användning av rusmedel. Familjerehabilitering har också visat sig vara lämpligt för situationer där det finns risk för att barnet placeras utanför hemmet men familjen är motiverad att delta i familjerehabilitering. Det är frivilligt att delta i familjerehabilitering. Familjerehabilitering är en del av familjecentrets tjänster, som barnskyddet är också en del av. Med familjecentret avses en helhet av tjänster där din familj kan hitta tjänster som riktar sig till barn, ungdomar och familjer och främjar välbefinnande, hälsa, tillväxt och utveckling, tjänster för tidigt stöd, vård och rehabilitering samt specialtjänster.