Lastensuojelun sosiaalityö

Suojelemme ja turvaamme lapsen oikeuksia sekä tuemme vanhempia kasvatustehtävässään.

Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaita ovat lapset ja nuoret, joiden kasvu tai kehitys on vaarassa, eikä muilla palveluilla voida auttaa riittävästi. Lastensuojelun sosiaalityössä työskennellään myös asiakaslasten ja -nuorten perheiden ja lähipiirin kanssa. Lastensuojelun asiakkuus voidaan aloittaa, kun lapsen kasvuolosuhteet tai hän itse käyttäytymisellään vaarantaa kasvun ja kehityksen. Asiakkuus voidaan aloittaa myös silloin, jos lapsi tai hänen perheensä tarvitsee palveluja ja tukitoimia, joita annetaan lastensuojelulain nojalla. Lastensuojelun sosiaalityöllä tavoitellaan lapsen ja perheen tilanteen kohenemista sellaiseksi, että lastensuojelun tarvetta ei enää ole ja perhe pystyy elämään itsenäisesti tai muiden palvelujen tukemana. Palvelun kesto riippuu lapsen tilanteesta ja tuen tarpeesta sekä yksilöllisesti arvioidusta lapsen edusta. Lastensuojelun asiakkaita voivat olla niin vanhempiensa kanssa yhdessä kuin sijaishuollossa elävät lapset ja nuoret. Pisimmillään asiakkuus voi kestää koko lapsuuden ajan. Lastensuojelun asiakkaalle nimetään hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on muun muassa: · arvioida lapsen ja perheen tarvitsemaa tukea ja järjestää palveluja · laatia lapselle asiakassuunnitelma ja seurata sen toteutumista · huolehtia siitä, että lapsen mielipide tulee kuulluksi ja hänen etunsa toteutuu · valmistella tai tehdä lasta koskevia päätöksiä esimerkiksi palveluista ja sijaishuollosta tai sijaishuollon aikana tehtävien rajoitusten osalta · dokumentoida lapsen tai nuoren tilanne Lastensuojelun sosiaalityössä toimitaan systeemisen työotteen mukaisesti. Systeemisessä työotteessa keskitytään lapsen kokemusmaailmaan ja hänen koko elämänkaareensa. Systeemisessä työskentelyssä lasten ja perheiden elämä nähdään kokonaisuutena, jonka kaikki osat vaikuttavat toisiinsa. Tärkeää onkin keskittyä lapseen osana perhettään ja läheistensä verkostoa. Lastensuojelussa tarjottava sosiaalityö on osa perhekeskuksen palveluja. Perhekeskuksella tarkoitetaan palvelujen kokonaisuutta, josta perheesi löytää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä edistävät palvelut sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut sekä erityispalvelut.