Socialt arbete inom barnskyddet

Vi skyddar och tryggar barnets rättigheter samt stöder föräldrarna i deras fostringsuppgift.

Klienter av socialt arbete inom barnskyddet är barn och ungdomar vars tillväxt eller utveckling är i fara och som inte kan hjälpas till tillräckligt med andra tjänster. I socialt arbete inom barnskyddet arbetar man också med familjer och närstående till barn och unga som är klienter. Ett klientskap inom barnskyddet kan inledas när barnets uppväxtförhållanden eller beteende äventyrar barnets tillväxt och utveckling. Ett klientskap kan också inledas om barnet eller hens familj behöver tjänster och stödåtgärder som tillhandahålls med stöd av barnskyddslagen. Socialt arbete inom barnskyddet syftar till att förbättra barnets och familjens situation så att behovet av barnskydd inte längre finns och familjen kan leva självständigt eller med stöd av andra tjänster. Tjänstens längd beror på barnets situation och behov av stöd samt på den individuella bedömningen av barnets intresse. Såväl barn och unga som bor tillsammans med sina föräldrar som barn och unga i vård utom hemmet kan vara barnskyddets klienter. Klientskapet kan vid behov pågå under hela barndomen. För klienten inom barnskyddet utses en socialarbetare som ansvarar för hens angelägenheter. Socialarbetaren har till uppgift att bland annat · bedöma det stöd som barnet och familjen behöver och ordna tjänster · utarbeta en klientplan för barnet och följa upp dess genomförande · se till att barnets åsikter hörs och att hens intressen förverkligas · förbereda eller fatta beslut som rör barnet, till exempel om tjänster och vård utom hemmet eller begränsningar i samband med vård utom hemmet · dokumentera barnets eller den unga personens situation. I socialt arbete inom barnskyddet agerar man enligt ett systemiskt arbetssätt. I det systemiska arbetssättet fokuserar man på barnets erfarenhetsvärld och hela livscykel. Barnens och familjernas liv ses som en helhet vars alla delar påverkar varandra. Det är därför viktigt att fokusera på barnet som en del av familjen och nätverket av hens närstående. Socialt arbete som erbjuds inom barnskyddet är en del av familjecentrets tjänster. Med familjecentret avses en helhet av tjänster där din familj kan hitta tjänster som riktar sig till barn, ungdomar och familjer och främjar välbefinnande, hälsa, tillväxt och utveckling, tjänster för tidigt stöd, vård och rehabilitering samt specialtjänster.