Opioidikorvaushoito mielenterveys- ja päihdeasiakkaalle

Järjestämme lääkkeellistä päihdehoitoa henkilöille, jotka eivät ole vieroittautuneet opioideista muiden päihdehoitojen tuella.

Opioidiriippuvuus on pitkäaikainen sairaus ja siten myös sen hoito on pitkäkestoista, tavoitteellista ja suunnitelmallista. Opioidikorvaushoidon tavoitteena voi olla kuntoutuminen päihteettömään elämään tai päihdekäytöstä aiheutuvien haittojen vähentäminen - hoidon tavoite voi myös asettua näiden välille. Hoidon tavoite asetetaan yhdessä sinun kanssasi ja se otetaan huomioon hoidon suunnittelussa. Opioidikorvaushoito sisältää opioidiriippuvuuden lääkehoidon lisäksi terveyden ja elämänhallinnan tukemista. Kanssasi laaditaan hoitosuunnitelma, jossa sovitaan työskentelystä, jolla hyvinvointiasi tuetaan ja edistetään elämänlaatusi kohentumista. Kuntouttava työskentely sisältää esimerkiksi päihdehoidollisia keskusteluja ja erilaisten taitojen harjoittelua omassa arkiympäristössä. Hoitosuunnitelma päivitetään säännöllisesti ja aina esimerkiksi hoidolle asettamasi tavoitteen muuttuessa. Opioidikorvaushoitoa toteutetaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden avopalveluyksiköissä. Lääkehoidon turvallinen aloitus edellyttää päivittäisiä lääkehoidon käyntejä hoitopaikassa. Hoito voidaan aloittaa myös laitoksessa, mikä terveytesi tai elämänhallintasi tilanne sitä edellyttää. Tällainen tilanne voi olla, jos sinulla on esimerkiksi heikko fyysinen vointi tai tarve vieroittautua muista päihteistä laitoksessa.

Ehdot palvelun saamiseksi

Opioidikorvaushoito voidaan aloittaa, jos sinulla todetaan riippuvuus opioideihin (ICDC-10-tautiluokitus) ja olet halukas vieroittautumaan niiden käyttämisestä, mutta vieroitus ei ole onnistunut muiden päihdehoidollisten tukitoimien avulla. Opioidikorvaushoito on lääketieteellistä hoitoa eli päätös hoidon aloittamisesta ja toteutuksesta tehdään hoidollisin ja lääketieteellisin perustein. Opioidiriippuvuuden korvaushoitoa säätelee sosiaali- ja terveysministeriön asetus 33/2008.

Opioidikorvaushoito on pääsääntöisesti maksutonta potilaalle. Hoidon eri vaiheissa voidaan tarvita hoitojaksoja, joista peritään poliklinikkamaksuja tai lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksuja.

Löydät palvelun hinnat asiakasmaksujen sivulta.