Tilapäinen kotihoito ikääntyneille

Tuemme kotona asumista, kun toimintakyky on väliaikaisesti heikentynyt ja hoidon tarve on lyhytaikainen.

Tilapäinen kotihoito on kotihoitoa ja kotisairaanhoitoa. Tilapäinen kotihoito on kertaluontoista tai lyhytaikaista arvioivaa ja asiakkaan omia voimavaroja vahvistavaa palvelua. Tilapäiseen kotihoitoon hakeudutaan palvelutarpeen arvioinnin kautta. Tilapäistä kotihoitoa myönnetään henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt tai hoidon tarve on tilapäinen/ lyhytaikainen. Hoidon toteuttaminen vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön osaamista, eikä asiakas pysty hakeutumaan avoterveydenhuollon palveluihin edes avustettuna käyttämällä julkista liikennettä tai taksipalveluja. Asiakkaita ohjataan ensisijaisesti käyttämään avoterveydenhuollon palveluja ja yksityisiä palveluntuottajia. Tilapäinen kotihoito on arvioivaa ja kuntouttavaa. Asetamme jokaisen asiakkaan kanssa henkilökohtaisen tavoitteen. Tavoitteena on tukea kotona asumista ja omatoimista elämää sekä kannustaa omien voimavarojen käyttöön. Palvelu voi olla yksittäisiä hoitotoimenpiteitä kuten haavanhoito, lyhytaikainen tuki toimenpiteen jälkeen, lääkehoidon toteuttaminen turvallisesti ja arviointi selviytymisestä päivittäisissä toiminnoissa. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään hyvinvointiteknologiaa hoidon toteuttamisen tukena. Käyntejä voidaan toteuttaa myös etäyhteyden avulla. Palvelua on mahdollista täydentää tukipalveluilla, esimerkiksi ateria- ja turva-auttamispalvelulla. Tilapäinen kotihoito on maksullista. Tilapäistä kotihoitoa voidaan tuottaa hyvinvointialueen omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä sopimuspalveluntuottajien kanssa. Jos avuntarve koskee ainoastaan kotihoidollisia tehtäviä ja asiointi - ja saattoapua, ohjaamme käyttämään yksityisiä palveluja ja opastamme palvelun järjestämisessä. Tilapäinen kotihoidon palvelu sisältää sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun sekä terveydenhuoltolain mukaisen kotisairaanhoidon.

Ehdot palvelun saamiseksi

Kotihoito perustuu sosiaalihuoltolakiin (19a§ ja 20§) ja terveydenhuoltolakiin (25§). Tilapäisellä kotihoidolla pyrimme turvaamaan kotona asumistasi ja tukemaan sinua toimintakykysi palauttamisessa. Palvelu on tarkoitettu sinulle, jolla on alentunut toimintakyky sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella. Toimintakykysi on tilapäisesti alentunut ja kuntoutuminen on vielä kesken esimerkiksi leikkauksen jälkeen. Hoitosi vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön osaamista ja et kykene hakeutumaan avoterveydenhuollon palveluihin. Palveluntarpeesi voi myös johtua siitä, että omaishoitajasi on tilapäisesti estynyt hoitamasta sinua. Toimintakyvyn alenema näkyy tyypillisesti arkisuoriutumisen toiminnoissa kuten syömisessä, peseytymisessä, pukeutumisessa, sängystä ja tuolista siirtymisessä, liikkumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, lääkehoidossa sekä kotiympäristön siisteyteen liittyvissä päivittäisissä askareissa. Kotihoito arvioi palvelun tarvetta hoitojakson aikana huomioiden aikaisemman toimintakykysi. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä sinun ja/tai omaisesi kanssa. Palvelun lähtökohtana on toimintakykysi ja omatoimisuutesi tukeminen ja lisääminen. Toimintakyvyn arvioinnissa käytetään RAI-toimintakykymittaria, jolla arvioidaan arkisuoriutumista, päivittäistä päätöksentekokykyä ja palveluntarvetta. Tämän lisäksi käytetään tarvittaessa muita mittareita. Yksittäisen toimintakykymittarin tulos ei ole kriteeri avun, tuen tai palvelun saamiselle. Palvelutarvettasi arvioidaan kanssasi moniammatillisesti ja kokonaistilanteesi huomioiden. Palvelun tarve on kertaluonteinen, satunnainen tai tilapäisesti kestoltaan korkeintaan kaksi kuukautta.

Palvelu on maksullinen. Maksu on kertaperusteinen.

Lisätietoja kotihoidon maksuista löydät asiakasmaksu-sivulta.

Lue lisää asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä.