Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut

Osa hyvinvointialueen palveluista on maksullisia. Maksu voi olla kaikille asiakkaille samansuuruinen tai maksu voidaan periä asiakkaan maksukyvyn mukaan.

Terveydenhuollon valtakunnallinen maksukatto on 692 euroa. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi.

Asiakasmaksulainsäädännössä määritellään maksujen enimmäismäärät useiden palveluiden osalta. Säädettyihin enimmäismaksuihin tehdään indeksitarkistukset joka toinen vuosi. Palvelusta perittävä maksu saa olla kuitenkin enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. 

Lainsäädäntö määrittelee erikseen palvelut, joista maksua ei saa periä. Jos maksuttomuudesta ei ole säädetty, hyvinvointialueilla voidaan päättää maksun perimisestä ja sen tasosta lain reunaehtojen puitteissa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja sääntelevät asiakasmaksulaki (734/1992) ja sitä täydentävä asetus (912/1992). Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu, jos lailla ei toisin säädetä.