Social- och hälsovårdens klientavgifter

En del av välfärdsområdets tjänster är avgiftsbelagda. Avgiften kan vara densamma för alla klienter eller så kan avgiften debiteras enligt klientens betalningsförmåga.

Det nationella avgiftstaket för hälso- och sjukvården är 692 euro. En indexkontroll görs vartannat år på avgiftstaket.

I lagstiftningen gällande klientavgifter fastställs högsta belopp för avgifterna för flera tjänster. En indexkontroll görs vartannat år på de lagstadgade maximala avgiftsbeloppen. Avgiften som debiteras för tjänsten får dock vara högst lika stor som kostnaderna som orsakas av att producera tjänsten. 

I lagstiftningen fastställs separat de tjänster för vilka en avgift inte får debiteras. Om man inte har föreskrivit om avgiftsfrihet, får man inom välfärdsområdena besluta om debitering av avgiften och nivån på den inom ramarna för lagens ramvillkor. 

Klientavgifter inom social- och hälsovården regleras av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) och den kompletterande förordningen (912/1992). För välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster kan en avgift debiteras, såvida inget annat regleras i lag.