Nedsättning eller efterskänkning av klientavgifter inom social- och hälsovården

Du kan ansöka om nedsättning eller efterskänkning av en klientavgift, om du inte kan betala den på grund av din ekonomiska situation. Nedsättning eller efterskänkning av klientavgifter grundar sig på 11 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

Du kan ansöka om nedsättning eller efterskänkning av avgifter inom socialvården samt sådana avgifter inom hälso- och sjukvården som bestäms på grundval av dina inkomster.

Avgifter inom socialvården och inkomstbaserade avgifter inom hälso- och sjukvården

Du kan ansöka om nedsättning eller efterskänkning av till exempel följande avgifter:

  • klientavgifter inom hemvården
  • avgifter för hemservice hos barnfamiljer
  • avgifter inom funktionshinderservicen
  • avgifter inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna (utom avgiftningsvård)
  • avgifter för långvarig institutionsvård
  • avgifter för långvarig boendeservice.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om nedsättning av en klientavgift genom att fylla i en blankett för ansökan om nedsättning av klientavgift och skicka den med bilagor till den instans som har hand om klientavgifter i din hemkommun.

Du kan också ansöka om nedsättning med en fritt formulerad skriftlig ansökan. Skriv i din ansökan tydligt av vilka avgifter du ansöker om nedsättning eller efterskänkning, från vilken tidpunkt och på vilka grunder. Bifoga en utredning om inkomster och utgifter med verifikat till ansökan. På ansökningsblanketten hittar du en lista över bilagor som behövs. Observera att handläggningen av din ansökan förlängs om bilagor saknas.

Du är skyldig att meddela om din ekonomiska situation förändras. Ett beslut som baserat sig på felaktiga uppgifter kan rättas retroaktivt för ett år.

Beslut om nedsättning eller efterskänkning fattas i regel från början av den månad ansökan lämnats in. Beslutet fattas alltid på grundval av klientens ekonomiska situation och individuell prövning.

För Västra Nylands välfärdsområde gäller enhetliga grunder för nedsättning och efterskänkning. I filen hittar du mer information till exempel om de inkomster och utgifter som beaktas och förmögenhetsgränsen.

Jämnstora hälso- och sjukvårdsavgifter

Jämnstora hälso- och sjukvårdsavgifter är bland annat besöksavgifterna på hälsocentralen, inom munhälsovården, den kortvariga institutionsvården, avgiftningsvården och fysioterapin.

Man kan inte ansöka om nedsättning av dessa avgifter, men tjänsterna är avgiftsfria för vissa klientgrupper. Dessutom gäller ett årligt avgiftstak för vissa avgifter.

Om du missnöjd med en jämnstor klientavgift inom hälso- och sjukvården, kan du begära omprövning i enlighet med de anvisningar som anges i fakturan.

Kontaktuppgifter enligt kommun: