Begäran om uppgifter och begäran om rättelse enligt dataskyddsförordningen

Du hänvisas till denna anvisningssida från huvudsidan Begäran om uppgifter och klientens andra rättigheter inom Västra Nylands välfärdsområdes tjänster | Västra Nylands välfärdsområde (luvn.fi). Det lönar det sig att först läsa de allmänna anvisningarna, anvisningarna om fullmakter och kontaktuppgifter till dataskyddsombudet.

På den här sidan finns information om personens rättigheter enligt dataskyddsförordningen. De vanligaste rättigheterna är begäran om uppgifter dvs. begäran om granskning av personuppgifter och krav på rättelse av personuppgifter. 

Så här använder du dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Begäran om uppgifter

Om du vill begära dina personuppgifter kan du lämna en begäran om insyn till Västra Nylands välfärdsområde.

Observera att du kan granska uppgifter om patientbesök och medicinering som registrerats inom den offentliga eller den privata hälso- och sjukvården på FPA:s Mina Kanta-sidor(extern länk).

Du har också rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter och komplettering av bristfälliga uppgifter.

Du kan lämna in en begäran om uppgifter dvs. en begäran om insyn till välfärdsområdet elektroniskt, varvid du identifierar dig i tjänsten med stark autentisering. Alternativt kan du använda pappersblanketten och lämna in begäran på plats på registraturen, men också då kontrolleras din identitet.

På denna sida finns separata blanketter beroende på vilken tjänst din begäran om uppgifter gäller. Om du är osäker på vilken blankett du bör använda, kan du använda vilken blankett som helst bara du anger klart vilken tjänst och vilka uppgifter det gäller.

Blanketter för begäran om personuppgifter enligt dataskyddsförordningen serviceområdesvis:

Tjänster för äldre / Begäran om insyn i personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (suomiviestit.fi)(extern länk)

Funktionshinderservice / Begäran om insyn i personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (suomiviestit.fi)(extern länk)

Tjänster för barn, unga och familjer / Begäran om insyn i personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (suomiviestit.fi)(extern länk)

Gemensamma social- och hälsovårdstjänster / Begäran om insyn i personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (suomiviestit.fi)(extern länk)

Uppgifter om välfärdsområdets anställda (HR) / Begäran om insyn i personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (suomiviestit.fi)(extern länk)

Du kan även göra en begäran om insyn i personuppgifter på plats. Du ska då ta med ett identitetsbevis. Alla begäranden om uppgifter som gäller välfärdsområdet kan göras i registraturen.

Om du begär uppgifter på plats, så görs begäran på följande blanketter:

Begäran om rättelse av personuppgifter

Du har också rätt att begära rättelse av dina felaktiga uppgifter och komplettering av dina bristfälliga uppgifter.

Du kan lämna in en begäran om rättelse av personuppgifter till välfärdsområdet elektroniskt. Då autentiserar du dig för tjänsten med stark autentisering. Begäran kan också göras på plats i registraturen på en pappersblankett, varvid också din identitet kontrolleras.

På denna sida finns separata blanketter beroende på vilken tjänst din begäran om rättelse gäller. Om du är osäker på vilken blankett du bör använda, kan du använda vilken blankett som helst bara du anger klart vilken tjänst och vilka uppgifter det gäller.

Blanketter för begäran om rättelse av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen serviceområdesvis:

Tjänster för äldre / Begäran om rättelse av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (suomiviestit.fi)(extern länk)

Funktionshinderservice / Begäran om rättelse av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (suomiviestit.fi)(extern länk)

Tjänster för barn, unga och familjer / Begäran om rättelse av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (suomiviestit.fi)(extern länk)

Gemensamma social- och hälsovårdstjänster / Begäran om rättelse av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (suomiviestit.fi)(extern länk)

Uppgifter om välfärdsområdets anställda (HR) / Begäran om rättelse av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (suomiviestit.fi)(extern länk)

Du kan även göra begäran om rättelse på plats. Då ska du ta med ett identitetsbevis. Alla begäranden om rättelse som gäller välfärdsområdet kan göras i registraturen.

Om du sköter ärendet på plats, så görs begäran på följande blanketter:

EU:s allmänna dataskyddsförordning

Med dataskydd avses skydd av personuppgifter. Syftet med EU:s allmänna dataskyddsförordning är att förbättra skyddet av personuppgifter, öka transparensen vid behandlingen av personuppgifter samt ge de registrerade, det vill säga Västra Nylands välfärdsområdes klienter, fler metoder för att kontrollera behandlingen av deras personuppgifter. Dataskyddsförordningen syftar dessutom till att svara på de dataskyddsfrågor som digitaliseringen och globaliseringen medför. Bestämmelserna i dataskyddsförordningen kompletteras och preciseras av den nationella dataskyddslagen.

Dina rättigheter och hur du kan använda dem

I egenskap av registrerad har du rättigheter med avseende på dina personuppgifter och behandlingen av dem i Västra Nylands välfärdsområde. Du har bland annat rätt att få veta huruvida välfärdsområdet behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter som behandlas samt rätt att begära ut uppgifter om dig själv. Du har också rätt att kräva rättelse av felaktiga personuppgifter. 

Behandlingen av personuppgifter i välfärdsområdet grundar sig till största delen på fullgörande av en rättslig förpliktelse, utförande av en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. I detta fall behöver välfärdsområdet inte något särskilt samtycke för att få behandla dina personuppgifter. Inom vissa tjänster grundar sig behandlingen av personuppgifter emellertid på det samtycke du gett till välfärdsområdet, varvid du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. 

Rättigheterna kan tillämpas på olika sätt beroende på vad som är grunden för behandlingen av personuppgifterna.

Rätt till tillgång, rätt till insyn i uppgifterna

Personen har rätt att veta huruvida hens personuppgifter behandlas och vilka uppgifter om hen som har lagrats.

Välfärdsområdet lämnar ut uppgifterna utan onödigt dröjsmål, dock senast inom en månad efter att ha mottagit begäran. Tidsfristen kan vid behov förlängas med högst två månader om begäran är exceptionellt omfattande och komplicerad. Om tidsfristen förlängs meddelar välfärdsområdet den som begärt uppgifterna om saken och orsakerna till dröjsmålet inom en månad från det att begäran mottagits.

De registrerade har rätt att få sina uppgifter utan avgift. Om begäranden från en registrerad är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art, får välfärdsområdet ta ut en rimlig avgift eller vägra att tillmötesgå begäran. I sådana fall ska välfärdsområdet visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.

Rätten till insyn i uppgifter är inte obegränsad. Den registrerade har exempelvis inte rätt att få tillgång till uppgifter som samlats in om hen, om lämnandet av informationen kan skada den nationella säkerheten, försvaret eller allmän ordning och säkerhet eller försvåra förebyggande eller utredning av brott. Den registrerade har inte heller rätt att få tillgång till uppgifterna om lämnandet av informationen kan medföra allvarlig fara för den registrerades hälsa eller vård eller för den registrerades eller någon annans rättigheter.

Om välfärdsområdet inte lämnar ut uppgifterna på basis av begäran ska det utan dröjsmål och senast inom en månad efter att ha mottagit begäran underrätta den registrerade om orsakerna till detta och berätta om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och utnyttja andra rättsmedel.

(Artikel 12 och 15 i dataskyddsförordningen och 34 § i dataskyddslagen)

Rätt till rättelse

Personen har rätt att kräva att välfärdsområdet utan onödigt dröjsmål rättar inexakta eller felaktiga personuppgifter om hen. Personen har dessutom rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Huruvida uppgifterna är ofullständiga avgörs med beaktande av ändamålet med behandlingen av personuppgifterna i registret.

Om välfärdsområdet inte godkänner personens krav på rättelse av en uppgift ska det utfärda ett skriftligt intyg med orsakerna till att begäran har avslagits. I det sammanhanget ska det också berättas om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och utnyttja andra rättsmedel.

(Artikel 12 och 16 i dataskyddsförordningen)

Rätt till radering, rätten att bli bortglömd

I vissa undantagsfall, till exempel om behandlingen av uppgifterna har grundat sig på personens samtycke och personen återkallar det, har personen rätt att få sina personuppgifter raderade, dvs. bli bortglömd.

Om välfärdsområdet inte godkänner personens krav på radering av en uppgift ska det utfärda ett skriftligt intyg med orsakerna till att begäran har avslagits. I det sammanhanget ska det också berättas om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och utnyttja andra rättsmedel.

Den registrerade har inte rätt att få sina uppgifter raderade om behandlingen grundar sig på välfärdsområdets rättsliga förpliktelse, utförande av en uppgift av allmänt intresse eller om behandlingen är ett led i myndighetsutövning som utförs av välfärdsområdet.

(Artikel 17 i dataskyddsförordningen)

Rätt till begränsning av behandling

I vissa situationer kan personen ha rätt att begära att behandlingen av hens personuppgifter begränsas tills dessa har granskats och rättats eller kompletterats på tillbörligt sätt. En sådan situation uppstår exempelvis när personen bestrider personuppgifternas korrekthet, varvid behandlingen av dem begränsas under en tid som ger välfärdsområdet möjlighet att kontrollera om de är korrekta.

(Artikel 18 i dataskyddsförordningen)

Rätt till dataportabilitet

Personen har rätt att överföra sina personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan, om hen själv har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige sina personuppgifter och behandlingen grundar sig på personens samtycke eller ett avtal och behandlingen sker automatiserat.

(Artikel 20 i dataskyddsförordningen)

Rätt att göra invändningar

Personen har rätt att av skäl som hänför sig till hens specifika situation när som helst göra invändningar mot behandling av sina personuppgifter när behandlingen grundar sig på utförande av en uppgift av allmänt intresse eller är ett led i myndighetsutövning som utförs av välfärdsområdet. I detta fall får behandlingen av uppgifterna fortsätta endast om välfärdsområdet kan påvisa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen. Behandlingen får också fortsätta om den är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

(Artikel 21 i dataskyddsförordningen)

Rätt att bestrida ett automatiserat individuellt beslut

Personen har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling av personuppgifter, om beslutet har rättsliga följder för hen eller på liknande sätt i betydande grad påverkar hen. Automatiserat beslutsfattande betyder att en person inte deltar i beslutsfattandet, utan beslutet fattas endast av en maskin på basis av personuppgifter.

(Artikel 22 i dataskyddsförordningen)

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Personen har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet särskilt i den medlemsstat där hen har sin hemvist eller sin arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks, om hen anser att behandlingen av personuppgifter som avser hen strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. I Finland är dataombudsmannen den tillsynsmyndighet som avses. Personen har dessutom rätt att använda andra administrativa prövningsförfaranden och rättsmedel.

(Artikel 77 i dataskyddsförordningen)

Västra Nylands välfärdsområde har använt Helsingfors stads motsvarande anvisning som grund för denna sida.