Avtalen om närståendevård överförs till Västra Nylands välfärdsområde – vad ändras?

23.2.2023 13.39

Avtalen om närståendevård, stödet för närståendevård och vårdarvodet i anslutning till det överförs först till välfärdsområdet som sådana. Under 2023 justeras dock avtalen för närståendevård så att de blir enhetliga med välfärdsområdets kriterier för beviljande och arvoden.

Johanna Rannikko, projektchef för helheten för stöd för närståendevård inom Västra Nylands välfärdsområde, berättar att stödet för närståendevård tidigare har beviljats enligt kriterierna för beviljande i hemkommunen, men att närståendevårdssituationen i fortsättningen bedöms i relation till Västra Nylands välfärdsområdes gemensamma kriterier för beviljande av stöd för närståendevård.    

Ändringarna tar sig uttryck på lite olika sätt för närståendevårdare som bor i olika kommuner.

– Tidigare har det funnits många olika slags metoder i kommunerna. Det har till exempel förekommit skillnader i närståendevårdarnas arvoden, utbetalningsdagen för arvodet, antalet vårdberoendegrupper samt klientavgifterna, som nu är enhetliga inom Västra Nylands välfärdsområde, berättar Rannikko.   

Justeringen av avtalen för närståendevård innebär i praktiken att de anställda inom stödet för närståendevård gör ett hembesök hos varje klient under 2023, varvid avtalen förnyas. Man har som mål att göra alla besök under 2023. 

– Under besöket går man igenom närståendevårdssituationen med den vårdbehövande och närståendevårdaren. Samtidigt har de möjlighet att få mer information om tjänsterna och kan uppdatera serviceplanen. Under besöket bedömer man den vårdbehövande personens funktionsförmåga samt hens behov av vård och omsorg. Man diskuterar även om arrangemang, med hjälp av vilka man svarar på behoven, det vill säga samma saker som man vanligtvis gör under besöken för stöd för närståendevården.  

Övergången till välfärdsområdet kräver inga åtgärder av närståendevårdarna.   

– De behöver bara skicka in sina skattekort för 2023. Närståendevårdarna har redan fått information om detta per post.  

Stödet för närståendevård består av det vårdarvode som betalas åt närståendevårdaren, närståendevårdarens ledigheter samt vid behov andra tjänster som stöder närståendevården.   

– Vårdarvodets storlek beror på hur bindande och krävande den vård som närståendevårdaren tillhandahåller är.    

Enligt Rannikko har beviljandet av det lägsta stödet för närståendevården dock varit på nästan samma nivå i områdets kommuner också tidigare.  

– Samma bekanta anställda inom stödet för närståendevård fortsätter i sina uppgifter. Med andra ord, även om det sker förändringar, så kommer inte allt att förändras, ler hon.  

Hela Västra Nylands välfärdsområde