Välfärdsområdesstyrelsen beslutade konkurrensutsätta klient- och patientdatasystemet 

11.9.2023 12.39

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade gå vidare med förenhetligandet av klient- och patientdatasystemen genom att konkurrensutsätta systemlösningen. Välfärdsområdesstyrelsens utkast till servicestrategin går vidare till välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté för behandling. 

Utkastet till servicestrategin är för tillfället ute på remiss i välfärdsområdets påverkansorgan och i Västra Nylands kommuner, som ombetts lämna utlåtanden före den 18 september 2023. Både utkastet till servicestrategin och utkastet till beslutet om räddningsväsendets servicenivå överförs nu till välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté för behandling.  

Klient- och patientdatasystemshelheten upphandlas genom konkurrensutsättning. 

"Med konkurrensutsättningen strävar vi efter att få tag på en högklassig, användarvänlig, smidig och kostnadseffektiv klient- och patientdatasystemshelhet till Västra Nylands välfärdsområde. Detta ökar vår förmåga till effektiv informationsledning och hjälper att gallra överlappande datasystemkostnader också i framtiden", konstaterar välfärdsområdesstyrelsens ordförande Mia Laiho. 

Härnäst bereder Västra Nylands välfärdsområde strategiska principer för upphandlingen av klient- och patientdatasystemshelheten. Principerna föreläggs välfärdsområdesstyrelsen för beslut under de närmaste veckorna.  

Underskottet enligt prognosen i budgeten i delårsrapporten konstaterades ha försämrats ytterligare och uppgår nu 86 miljoner euro. Behovet att vidta åtgärder för att balansera ekonomin har blivit ännu större.  

Föredragningslistans(extern länk) övriga beslutsärenden godkändes i enlighet med förslagen. 

  • Välfärdsområdesstyrelsen
Hela Västra Nylands välfärdsområde