Nationalspråksnämnden

Nationalspråksnämndens uppgift är bland annat att utreda och uttala sig om hur välfärdsområdesfullmäktiges beslut påverkar hur de språkliga rättigheterna tillgodoses i praktiken, utreda och fastställa vilka tjänster den språkliga minoriteten har behov av på sitt eget språk och följa tillgången på tjänsterna och deras kvalitet samt lägga fram åtgärdsförslag för välfärdsområdesstyrelsen om hur de tjänster och servicekedjor som tillhandahålls på minoritetens språk ska utvecklas och om kraven på personalens språkkunskaper och utvecklingen av språkkunskaperna. Enligt 33 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård ska Västra Nylands välfärdsområde dessutom stödja utvecklandet av de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna i hela landet. Välfärdsområdesfullmäktige har i förvaltningsstadgan delegerat den här viktiga uppgiften till nationalspråksnämnden. Närmare bestämmelser om nationalspråknämndens uppgifter finns i lagen om välfärdsområden samt i förvaltningsstadgan som välfärdsområdesfullmäktige har godkänt.