Beslutsfattande

Organ

Den högsta beslutanderätten i Västra Nylands välfärdsområde utövas av välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesstyrelsen, välfärdsområdesvalnämnden och revisionsnämnden är underställda välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté samordnar fullmäktigegruppernas åsikter före fullmäktiges sammanträden. Välfärdsområdesstyrelsen bereder välfärdsområdesfullmäktiges beslut. Under välfärdsområdesstyrelsen lyder nationalspråksnämnden, nämnden för tjänster och resurser, framtids- och utvecklingsnämnden, beredskaps- och säkerhetsnämnden, välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden samt HUS-styrningen.

Påverkansorgan

Inom välfärdsområdet finns följande lagstadgade påverkansorgan: ungdomsfullmäktige, rådet för personer med funktionsnedsättning och äldrerådet, till vilka kommunerna inom välfärdsområdet har utsett sina representanter.