Välfärdsområdesstyrelsen

Välfärdsområdesstyrelsen leder välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonomi. Dessutom svarar välfärdsområdesstyrelsen bland annat för beredningen och verkställigheten av välfärdsområdesfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet, tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet, ägarstyrning, personalpolitik samt för ordnandet av intern kontroll, internrevision, riskhantering och avtalshantering. Närmare bestämmelser om välfärdsområdesstyrelsens uppgifter finns i lagen om välfärdsområden samt i förvaltningsstadgan som välfärdsområdesfullmäktige har godkänt.