Nämnderna och välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden

: Nämndernas uppgifter är tematiska och övergriper all verksamhet i välfärdsområdet. Nämnderna behandlar välfärdsområdets organisation i sin helhet och alla ärenden som gäller tjänster ur sitt perspektiv och därför har nämnderna en central roll i utvärderingen, uppföljningen och inriktandet av verksamheten.

Välfärdsområdesvalnämnden och revisionsnämnden är underställda välfärdsområdesfullmäktige.

Välfärdsområdesvalnämnden har till uppgift att fastställa kandidatuppställningen och fastställa valresultatet vid välfärdsområdesvalet. Närmare bestämmelser om välfärdsområdesvalnämndens verksamhet finns i vallagen. 

Revisionsnämnden har flera uppgifter enligt lagen om välfärdsområden. Närmare uppgifter om dessa hittar du på revisionsnämndens sida.

Under välfärdsområdesstyrelsen lyder

  • nationalspråksnämnden,
  • nämnden för tjänster och resurser,
  • framtids- och utvecklingsnämnden,
  • beredskaps- och säkerhetsnämnden,
  • välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden samt HUS-styrningen.

Nämnden för tjänster och resurser, framtids- och utvecklingsnämnden samt beredskaps- och säkerhetsnämnden höll sina konstituerande sammanträden i november 2022 och verksamheten för 2023 inleddes i februari–mars i fråga om uppgifterna och ansvaren som antecknats i förvaltningsstadgan. I fråga om våren 2023 ligger fokus i beslutsfattandet på varje nämnds uppgiftsområde samt fördjupning i välfärdsområdets verksamhet, bearbetande av servicestrategin och servicenivåbeslut samt beredning av budgeten för 2024.

Mer information om uppgifterna för nämnderna och välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden hittar du på organens egna sidor.