Distribution av vårdtillbehör

För patienter med vissa kroniska sjukdomar tillhandahåller vi vårdartiklar som stödjer vården i hemmet och uppföljningen av sjukdomen.

Vården av vissa långtidssjukdomar i hemmet kräver vårdtillbehör som patienten tilldelas via utdelning av vårdtillbehör. Vårdtillbehör som utdelas är exempelvis för stomi, sårvård, diabetes, kateter och dialys. Det finns även inkontinensskydd för personer med medelsvår eller svår urin- eller avföringskontinens. Distribution av vårdtillbehör främjar vården och uppföljningen av långtidssjukdomar i hemmet, samt förbättrar förutsättningarna för egenvården, arbets- och funktionsförmågan och livskvaliteten. Utdelning av vårdtillbehör innehåller en professionell helhetsbedömning av patientens behandling. Den ingår i den helhet som patientens vård bildar, innefattande sjukvårdshandledning, individuell rådgivning samt vid behov hembesök. Patienten bör känna till och förstå vårdtillbehörens syfte och hur de används. I samband med utdelningen av vårdtillbehör bör patientens eget ansvar för ändamålsenlig användning betonas samt även patientens anhöriga, närstående och egenvårdare ges handledning.   Förutsättningen för att få vårdtillbehör innefattar alltid en utredning och bedömning av behovet. Bedömningen utförs antingen av en läkare eller av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. I regel är förutsättningen att sjukdomen är långvarig, att den varar över tre månader. Vårdtillbehören kan enligt överenskommelse hämtas vid den egna hälsostationen eller fås hemlevererade. Vissa vårdtillbehör delas även ut i samband med vård som ges i hemmet. 

Villkor för att få tjänsten

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska välfärdsområdet ordna sjukvårdstjänster för invånarna, innefattande vårdtillbehör för behandling av långtidssjukdom i enlighet med vårdplanen. I vården ingår även vårdtillbehör som ges av hemvården och hemsjukvården, i enlighet med vårdplanen. Utdelningen av vårdtillbehör för behandling av en långtidssjukdom ska alltid grunda sig på individuellt fastställda behov samt på bedömning och uppföljning utförd av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Utgångspunkten för utdelning av vårdtillbehör är en långtidssjukdom som fastställts på medicinska grunder och som har varat minst tre månader. Det bör dock beaktas att till exempel en patient med diabetes eller en dialyspatient behöver vårdtillbehör omedelbart efter att sjukdomen har konstaterats. Beslut om vårdtillbehör fattas av läkaren eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.   

Tjänsten är avgiftsfri.