Mun- och tandvård för vuxna

Vi erbjuder vuxna information om munhälsa samt undersöker, förebygger och behandlar munsjukdomar.

En god och noggrann egenvård är viktigt för att upprätthålla munhälsan. Mun- och tandvårdstjänsterna för vuxna omfattar främjande av munhälsan, hälsorådgivning samt undersökning, förebyggande och behandling av munsjukdomar. Tillgången till vård bestäms utifrån vårdbehovet och hur brådskande vårdbehovet är. Brådskandegraden bedöms i samband med tidsbokningen. I samband med tandläkarens undersökning görs en individuell vårdplan där också tidsplanen för vården och tidpunkten för nästa undersökning fastställs. Tidsfristen för icke-brådskande munhälsovård är tre månader eller högst sex månader, förutsatt att man anser att detta inte äventyrar patientens hälsa. För specialgrupper, såsom personer med intellektuell funktionsnedsättning, finns egna verksamhetsmodeller där mångprofessionella team stödjer möjligheterna till god egenvård och upprätthållande av munhälsan. I tillfälliga situationer som avviker från vårdplanen och där klienten behöver vård (t.ex. en spricka i tanden), men som inte kräver vård under jourtid, bokas en mottagningstid telefonledes hos vår kundtjänst eller i vissa områden även på elektronisk väg på internet. Förutom vid välfärdsområdets egna tandkliniker kan tandvård även ordnas som köpt tjänst eller med servicesedel hos en privat tandläkare. Första hjälpen som jourtjänst ges till alla oavsett hemort, dygnet runt. På vardagar finns jourmottagningen vid välfärdsområdets egna tandkliniker och på kvällar, veckoslut och söckenhelger ordnas jourvården av HUS.

Villkor för att få tjänsten

Alla invånare i välfärdsområdet kan söka sig till mun- och tandvårdstjänsterna på basnivån.

Tjänsten är avgiftsbelagd.