Hygientjänst för äldre

Vi ordnar hjälp for de äldre med att tvätta sig och sköta hygienen vid behov.

Vi kan bevilja dig hygienservice när: - du har nedsatt funktionsförmåga. - du kan inte tvätta dig självständigt. - ditt tvättrum är bristfälligt. - det är särskilt svårt för dig att tvätta dig i ditt hem. När kriterierna för att bevilja servicen uppfylls, beviljas servicen för att stödja din funktionsförmåga och ditt boende i hemmet. Om du tvättar dig annanstans än hemma, kan transport ordnas mot en avgift. Servicen beviljas enligt behov antingen tillfälligt eller tills vidare. För tjänsten uppbärs en klientavgift.

Villkor för att få tjänsten

Du kan beviljas hygienservice utanför hemmet ifall ditt tvättutrymme är bristfälligt och otryggt, du inte på grund av nedsatt funktionsförmåga kan tvätta dig självständigt eller med hjälp av en närstående och din funktionsförmåga hindrar dig från att använda tvättutrymmet ens med assistans. Tillika kan utrymmet inte göras fungerande och tryggt genom rimliga åtgärder. Vid behov kan transport till anvisad plats läggas till tjänsten. Servicen beviljas på basen av en bedömning av servicebehovet. Servicen kan beviljas dig som enda tjänst eller som tillägg till andra tjänster.

Tjänsten är avgiftsbelagd.