Social- och krisjour

Vi hjälper i brådskande ärenden inom socialvården samt vid akuta krissituationer dygnet runt.

Inom social- och krisjouren hjälper vi till i en akut situation och vägleder och hjälper dig till fortsatta tjänster som är lämpliga för dig. Du kan få hjälp, skydd och omsorg från oss i olika nöd- och krissituationer, till exempel i situationer som rör barnskyddet, vuxensocialarbetet eller de äldres sociala arbete samt i olyckor eller andra akuta krissituationer. Jourmässigt socialt arbete är rådgivning, vägledning, konsultation och agerande i akuta krissituationer. Vi agerar även i situationer som kräver omedelbara åtgärder från myndigheterna. Socialjouren är verksam utanför tjänstetid. Under tjänstetid tillhandahålls servicen av välfärdsområdets tjänster som ordnas under tjänstetid. - Vardagar kl. 15.00-8.00 - Från fredagen kl. 15.00 till måndagen kl. 8.00 - På helgdagar från föregående vardag kl. 15.00 till följande vardag kl. 8.00 Krisjouren hjälper dig vid akuta, traumatiska krissituationer, såsom olyckor eller andra uppskakande händelser (till exempel om en närstående dör, om du eller din närstående blir allvarligt sjuk, vid våld eller brand). Krisjouren är verksam dygnet runt. Vi samarbetar ofta med olika myndigheter. Uppgifterna kommer till exempel från klienterna själva, nödcentralen, polisen, räddningsverket och hälso- och sjukvården. Vi kan möta hemma hos klienten, i social- och krisjourens lokaler, på polisstationen eller på social- och hälsovårdens andra verksamhetsställen.

Villkor för att få tjänsten

Social- och krisjourens klienter är invånare i välfärdsområdet i alla åldrar och personer som vistas i välfärdsområdet som är i akut behov av socialt arbete eller akut krisarbete.

Tjänsten är avgiftsfri

Kontakta oss

Om du behöver hjälp och skydd i en krissituation, ring social- och krisjouren. Vi hjälper dig i brådskande situationer som kräver socialvård samt akuta, traumatiska krissituationer.

029 151 2221