Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP)

Vi ger individuellt sysselsättningsstöd genom att kombinera olika tjänster.

Kontakta vid behov Västra Nylands välfärdsområdes kundtjänst: Telefonnummer: 029 151 2000 (betjänar måndag-fredag kl. 8-16 på finska, svenska och engelska).

Villkor för att få tjänsten

En expert från sysselsättningstjänsterna, välfärdsområdet eller FPA bedömer behovet av sektorsövergripande samservicen i följande situationer: - Du har fått arbetsmarknadsstöd på grundval av arbetslöshet i minst 300 dagar. - Du har fyllt 25 år och har varit arbetslös utan avbrott i 12 månader. - Du är under 25 år och har varit arbetslös utan avbrott i 6 månader. Om främjandet av din sysselsättning kräver samordning av de servicer och den serviceprocess som sysselsättningstjänsterna, välfärdsområdet och FPA ansvarar för, hänvisar en expert dig till den sektorsövergripande samservicen. Du kan också fråga din egen expert från sysselsättningstjänsterna om du är berättigad till den sektorsövergripande samservicen. (https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20141369)

Tjänsten är avgiftsfri.