Tillfällig hemvård för äldre

Vi stödjer boendet hemma för äldre vars funktionsförmåga är tillfälligt nedsatt och som har ett kortvarigt vårdbehov.

Tillfällig hemvård omfattar hemvård och hemsjukvård. Tillfällig hemvård är engångsartad eller kortvarig service som utvärderar och stärker klientens funktionsförmåga. Tillfällig hemvård söks genom en bedömning av servicebehov. Tillfällig hemvård beviljas personer med nedsatt funktionsförmåga eller vars vårdbehov är tillfälligt/kortvarigt. Tillfällig hemvård beviljas när vården kräver yrkesutbildad social- och hälsovårdspersonal, förutsatt att klienten inte ens med ledsagare kan söka sig till öppenvårdens tjänster med kollektivtrafik eller taxitjänster. Klienterna hänvisas att i första hand använda sig av öppenvårdens tjänster och privata tjänsteproducenters service. Tillfällig hemvård är utvärderande och rehabiliterande, där vi med varje klient ställer upp personliga mål. Målet är att stöda boende i hemmet, ett självständigt liv och uppmuntra till att använda den egna funktionsförmågan. Servicen kan bestå av individuella vårdåtgärder såsom sårvård, kortvarigt stöd efter ett ingrepp, tryggt genomförande av läkemedelsbehandling och bedömning av hur klienten klarar sig i de dagliga funktionerna. I mån av möjlighet används välfärdsteknik för att stöda genomförandet av vården. Besök kan också genomföras på distans. Tjänsten kan kompletteras med stödtjänster, såsom måltidsservice och trygghetsservice. Tillfällig hemvård är avgiftsbelagd. Tillfällig hemvård kan produceras som välfärdsområdets egen verksamhet, med hjälp av en köpt tjänst eller med en servicesedel via avtalsproducenter. Om behovet av hjälp endast gäller hushållsarbete, hjälp med att uträtta ärenden och behov av följeslagare, råder vi klienten att använda privata tjänster och ger råd med att ordna tjänsten. Den tillfälliga hemvårdstjänsten omfattar hemservice enligt socialvårdslagen och hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Villkor för att få tjänsten

Hemvården baserar sig på socialvårdslagen (19 a§ och 20 §) samt på hälso- och sjukvårdslagen (25 §). Syftet med tillfällig hemvård är att trygga dina möjligheter att bo hemma och att ge dig stöd med att återfå tidigare funktionsförmåga. Tjänsten är avsedd för dig som har nedsatt funktionsförmåga på grund av sjukdom, skada eller annan motsvarande anledning. Din funktionsförmåga är tillfälligt nedsatt och rehabiliteringen är på hälft till exempel efter en operation. Tillfällig hemvård är avsedd för dig som inte kan söka dig till öppenvården och din vård kräver social- och hälsovårdspersonal med yrkeskompetens. Ditt servicebehov kan även bero på att din närståendevårdare tillfälligt är oförmögen att ta hand om dig. Nedsatt funktionsförmåga syns vanligtvis i vardagliga funktioner såsom ätande, att tvätta sig, vid påklädning, vid förflyttning från säng eller stol, personlig hygien och läkemedelsvård samt dagliga sysslor i hemmet. Under vårdperioden bedömer hemvården servicebehovet genom att beakta din tidigare funktionsförmåga. Bedömningen av servicebehovet görs tillsammans med dig och/eller en anhörig. Utgångspunkten för servicen är att stöda och öka din funktionsförmåga samt självständighet. I bedömningen av funktionsförmågan används bedömningsverktyget RAI för att mäta servicebehovet, förmågan att klara sig i vardagen och att fatta dagliga beslut. Vid behov används även andra mätare. Resultat från ett enskilt bedömningsverktyg som mäter funktionsförmågan är inte ett kriterium för att få hjälp, stöd eller service. Ditt servicebehov bedöms mångprofessionellt, tillsammans med dig och med din helhetssituation i beaktande. Servicebehovet är engångs artat, sporadiskt eller tillfälligt och varar högst två månader.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Mer information om hemvårdsavgifter hittar du på sidan om klientavgifter.

Läs mer om nedsättning och efterskänkning av klientavgifter.