Tjänster för veteraner och krigsinvalider

Tjänster för frontveteraner tillhandahålls till frontveteraner som deltagit i krigen 1939-1945 och som bor i Finland och som har frontmannatecken, fronttjänsttecken eller fronttecken. Öppenvårdstjänster för krigsinvalider tillhandhålls till krigsinvalider med en invaliditet på minst 10 procent. Enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst kan ersättning för välfärdsområdets öppenvårdstjänster också betalas till en person som skadats eller insjuknat som värnpliktig eller fredsbevarare före år 1991 och som har en invaliditet på minst 20 procent. Med tjänsterna för veteraner aktiveras veteraner och stöds deras möjligheter att bo hemma. Veterantjänsterna består av tjänster som stöder boende hemma och rehabiliteringstjänster för frontveteraner. Staten beviljar årligen anslag för anordnandet av veterantjänster. Krigsinvalider kan beviljas hemvård och stödtjänster till hemvård som öppenvårdstjänster. Med tjänsterna stöds krigsinvalidernas möjligheter att bo hemma. För utredningen av ditt servicebehov svarar en klientansvarig som har omfattande kännedom samt en ändamålsenlig, lagstadgad behörighet för uppgiften. Din situation bedöms med hjälp av tillförlitliga och mångsidiga metoder. Den klientansvariga utarbetar med dig en individuell klientplan där en rehabiliterings- och servicehelhet planeras som passar dina behov samt ser till att du får de tjänster som du behöver. Den klientsansvariga följer upp din situation och samarbetar med andra arbetstagare som sköter dina ärenden. Om din situation förändras bedömer den klientansvariga dina förändrade behov med dig på nytt och koordinerar dina tjänster.

Villkor för att få tjänsten

Rådgivningen för äldre kan kontaktas av en veteran eller krigsinvalid själv, en närstående eller en kommuninvånare.

Tjänsten är avgiftsfri.