Vastaanottotoiminta

Huolehdimme lapsen hoidosta ja huolenpidosta sekä tilanteen arvioinnista kiireellisen sijoituksen aikana.

Lastensuojelun vastaanottopalvelua annetaan silloin, kun lapsi tai nuori sijoitetaan kiireellisesti joko vastaanottoperheeseen tai laitosmuotoiseen lastensuojeluyksikköön. Sijoittaminen vastaanottopalveluun tapahtuu usein akuutissa kriisitilanteessa ja lyhyellä varoitusajalla. Palvelun päivystysluonteeseen kuuluu, että sijoitus voidaan tehdä mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Vastaanottopalvelun ajaksi sosiaalityöntekijä tekee lapselle joko päätöksen kiireellisestä sijoituksesta tai avohuollon kiireellisestä sijoituksesta. Kiireellinen sijoitus on kestoltaan enintään 30 päivää ja sitä voidaan jatkaa erillisellä päätöksellä 30 päivää, mikäli lapsen etu sitä vaatii. Avohuollon kiireellisen sijoituksen kesto arvioidaan erikseen yhteistyössä perheen kanssa. Sijoituksen aikana lapsen ja tämän perheen tilannetta arvioidaan. Arvioon sisältyy lapsen ja perheen voinnin, tarpeiden, yhteydenpidon ja vuorovaikutuksen havainnointia sekä erilaisia lapsen tilanteeseen liittyviä selvittelyitä. Sijoituksen aikana tulee suunnitella, miten lapsi voi palata turvallisesti kotiin tai mikäli tämä ei ole mahdollista, siirtyä pidempiaikaiseen sijaishuoltoon joko avohuollon tukitoimena tai huostaanoton kautta. Kiireellinen sijoitus on vahva puuttuminen perheen elämään ja yksityisyyteen, eikä siihen ryhdytä kevein perustein. Lastensuojelulain mukaan lapsi tai nuori on sijoitettava kiireellisesti, mikäli hän on välittömässä vaarassa. Erityisesti pienten alle kouluikäisten lasten lyhytaikaiseen sijaishuollon tarpeeseen pyritään vastaamaan perhehoidolla. Lyhytaikainen sijoitus on lähtökohtaisesti kertaluonteinen palvelu, eikä siinä synny pysyviä asiakassuhteita. Osa lapsista kuitenkin sijoitetaan uudelleen pian ensimmäisen lyhyen sijoitusjakson jälkeen. Uusiutuneessa tilanteessa vastaanottopalvelu pyritään järjestämään paikassa, joka on lapselle ennestään tuttu. Sijoituspäätöstä tehtäessä sosiaalityöntekijä kuulee lasta ikätason mukaan sekä hänen vanhempiaan ja huoltajiaan.