Olosuhdeselvitykset

Olosuhdeselvitys tehdään käräjäoikeuden pyynnöstä lapsen huoltoriitatilanteessa, ellei sen tekemistä katsota tarpeettomaksi.

Mikäli ette ole yhdessä vanhempina päässeet sovintoon lapsenne huollosta, asumisesta tai tapaamisoikeudesta, voitte hakea päätöstä tuomioistuimelta. Ennen päätöksen tekoa tuomioistuin voi pyytää teidän ja lapsenne tilanteesta olosuhdeselvityksen lapsen hyvinvointialueen sosiaalipalveluista. Olosuhdeselvitystä ei voida tehdä muista syistä kuin tuomioistuimen pyynnöstä. Kun tuomioistuin pyytää selvitystä, sen on määriteltävä tarvittaessa, mihin selvityksessä pitää kiinnittää erityisesti huomiota. Olosuhdeselvityksessä ja oikeudenkäynnissä käsitellään myös salassa pidettäviä tietoja. Olosuhdeselvitysten asiakkuus on lyhyt prosessi, joka kestää tavallisesti noin kolmesta kuuteen kuukautta. Selvityksen aikana perehdytään lapsen ja vanhempien olosuhteisiin ja elämäntilanteeseen sekä lapsen ja vanhempien väliseen vuorovaikutukseen. Prosessin aikana lapsia ja vanhempia tavataan useita kertoja eri kokoonpanoissa. Olosuhdeselvityksen aikana myös pyydetään tarvittavia viranomaistietoja esimerkiksi koulusta, päivähoidosta tai lastensuojelusta. Olosuhdeselvityksen tekijöillä on oikeus saada tiedot salassapitovelvollisuuden estämättä. Tarvittaessa voidaan hankkia myös asiantuntijalausuntoja. Asiakkuus olosuhdeselvityksissä päättyy selvityksen valmistumiseen. Mikäli tuomioistuin katsoo, että tehty selvitys on puutteellinen tai ilmi tulleet seikat vaativat lisäselvyyttä, tuomioistuin voi pyytää aikaisempaa selvitystä täydennettäväksi tai selvityksen laatijaa voidaan kuulla tuomioistuimessa.

Ehdot palvelun saamiseksi

Mikäli vanhemmat eivät pääse sovintoon lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta, he voivat hakea päätöstä tuomioistuimelta. Lapsenhuoltolain 16 §:n mukaan lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevassa asiassa tuomioistuimen on hankittava selvitys sosiaalipalveluista, ellei ole ilmeistä, ettei se ei ole tarpeen asian ratkaisemisen kannalta. Tätä selvitystä kutsutaan olosuhdeselvitykseksi. Olosuhdeselvitystä ei voida tehdä muista syistä kuin tuomioistuimen pyynnöstä.

Palvelu on maksuton.

Virka-avut: Muista kunnista tulevat virka-apupyynnöt voidaan lähettää turvapostilla sähköpostiosoitteeseen olosuhdeselvityspyynnot@luvn.fi.

 

Toimi näin:

  • Kutsumme vanhemmat alkutapaamiseen kirjeitse. Kirjeen mukana lähetämme alkutapaamisessa palautettavan asiakastietolomakkeen sekä tarkempaa tietoa selvitystyöskentelystä.
  • Selvitystyöhön ei kuulu varsinainen sovittelu, mutta autamme vanhempia sopimuksen tekemisessä, jos he haluavatkin sopia asiasta selvitystyön aikana. Tuomioistuin asettaa selvityksen laatimiselle määräajan.