Täytäntöönpanosovittelu

Autamme tilanteissa, joissa lapsen huoltoa tai tapaamista koskevaa sopimusta ei noudateta, ja etsimme yhdessä ratkaisuja.

Joskus lapsen huoltoa, asumista tai tapaamisoikeutta koskeva sopimus tai tuomioistuimen päätös ei toteudu. Tällöin lapsen huoltaja tai tapaajavanhempi voi hakea täytäntöönpanoa tuomioistuimelta, jossa määrätään yleensä tehtäväksi täytäntöönpanosovittelu. Sosiaalipalveluissa nimetty sovittelija kutsuu osalliset sovitteluistuntoon. Sovittelijalla on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä kaikki tarpeelliset tiedot. Sovittelija myös selvittää lapsen omat toivomukset ja mielipiteen. Täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä, jos lapsi on 12-vuotias ja vastustaa sitä. Myös tätä nuoremman lapsen vastustus huomioidaan lapsen kehityksen mukaisesti. Jos lapsi vastustaa täytäntöönpanoa, lapsen vastustuksen merkitystä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota erityisesti lapsen esittämiin perusteisiin ja siihen, voidaanko katsoa, että lapsen vastustus perustuu hänen itsenäiseen tahtoonsa. Jos täytäntöönpanosovittelussa ilmenee, ettei voimassa olevan päätöksen toteuttamiselle ole estettä ja päätös voidaan toimeenpanna vapaaehtoisesti, hakemus voidaan peruuttaa. Sovittelija auttaa tarvittaessa asianosaisia sopimuksen laatimisessa ja sen toteuttamisessa. Jos sovittelu ei johda tulokseen, sovittelija laatii käräjäoikeudelle kertomuksen tilanteesta. Täytäntöönpano voidaan määrätä toteutettavaksi sakon uhalla tai lapsi noudettavaksi joko sosiaaliviranomaisen tai ulosottomiehen toimesta, jolloin sovittelijan tehtävä saattaa jatkua vielä kertomuksen laatimisen jälkeenkin.

Ehdot palvelun saamiseksi

Joskus lapsen huoltoa, asumista tai tapaamisoikeutta koskeva sopimus tai tuomioistuimen päätös ei toteudu. Tällöin lapsen huoltaja tai tapaajavanhempi voi hakea täytäntöönpanoa tuomioistuimelta, jossa määrätään yleensä tehtäväksi täytäntöönpanosovittelu. Sen tarkoitus on saada osalliset vapaaehtoisesti noudattamaan sopimusta tai päätöstä tai selvittää, miksi niitä ei noudateta. Täytäntöönpanosovittelija työskentelee tuomioistuimen pyynnöstä, mutta nimetään sosiaalipalveluissa. Täytäntöönpanosovittelusta säädetään laissa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta (619/1996).

Palvelu on maksuton.

Olemme yhteydessä vanhempiin, mikäli tuomioistuin on pyytänyt täytäntöönpanosovittelua sosiaalitoimelta.