Framtidens verkningsfulla upplevelse av delaktighet främjas

12.8.2022 9.00Uppdaterad: 15.8.2022 7.22

Tjänsterna i framtidens välfärdsområde bereds i Västra Nyland i samverkan med invånarna, organisationerna och de anställda. I projektet Verkningsfull upplevelse av delaktighet i funktionshinderservicen samlas tankar om nuläget och om hur servicen borde utformas med tanke på barn, unga och familjer med funktionsnedsättning. Dessutom strävar man efter att skapa ett rättesnöre för utvecklandet av tjänsterna i framtiden.

I kommunerna i Västra Nylands välfärdsområde produceras funktionshinderservice på olika sätt och för användarna kan servicen te sig som en delvis svårbegriplig och splittrad helhet. Efter årsskiftet flyttas styrningen av servicen från kommunerna till välfärdsområdet och i beredningen av detta ligger huvudbetoningen på att förenhetliga servicen för att uppnå bättre effektivitet och tillgänglighet. För att uppnå målen är det viktigt att kartlägga nuläget och utreda klienternas erfarenheter. 

Verkningsfull upplevelse av delaktighet  

I projektet Verkningsfull upplevelse av delaktighet i funktionshinderservicen strävar man efter att förtydliga de framtida behoven av funktionshinderservicen för barn och unga i Västra Nylands välfärdsområde och genomslagskraftens utvecklingsriktning ur användarnas perspektiv. Målet är att samla tankar om hurdan funktionshinderservicen borde vara ur perspektivet för barn, unga och familjer, hur den borde fungera och hurdana verkningar den borde ha.  

Projektet produceras i samverkan med Nordic Healthcare Group (NHG) och projektet för klienter med ett stort behov av service vid beredningen av Västra Nylands välfärdsområde. Som en del av projektets inledande kartläggning genomfördes en preliminär enkät om servicens nuläge – med hjälp av enkäten samlade man in svar från alla tio kommuner i området bland de som använder funktionshinderservicen och resultaten utnyttjas i projektets verkstäder. NHG genomför projektet pro bono som en del av sitt samhällsansvarsarbete. 

Höstens verkstäder för samman experter, invånare och organisationer 
I projektet erbjuds möjligheter för samutveckling under hösten i fyra verkstäder som alla genomförs på distans via Teams: 

  • Verkstad 1: Nuläget – 17.8 kl. 16–18 
  • Verkstad 2: Förtydligande av målbilden – ons 14.9 kl. 16–18 
  • Verkstad 3: Nya idéer – ons 5.10 kl. 16–18 
  • Verkstad 4: Presentation av resultaten – ons 26.10 kl. 16–18 

Verkstädernas resultat kan i fortsättningen utnyttjas i samarbetet mellan välfärdsområdet och aktörer i funktionshinderbranschen, när framtidens funktionshinderservice byggs upp. Om du är intresserad av att delta i verkstäderna, vänligen kontakta projektets kontaktpersoner. 

Mer information: 

Satu Meriläinen-Porras, projektchef för projektet Klienter med ett stort behov av service, beredning av Västra Nylands välfärdsområde, satu.merilainen-porras@luvn.fi  

Anna-Kaisa Asikainen, projektchef, Nordic Healthcare Group, anna-kaisa.asikainen@nhg.fi  

Mika Kaartinen, senior partner, Nordic Healthcare Group, mika.kaartinen@nhg.fi  

  

Nordic Healthcare Group (NHG) är expertföretag inom social- och hälsovården som tillhandahåller analystjänster. Vid NHG arbetar över 200 proffs i vårdbranschen och företaget har över 2 000 kundprojekt samt över 200 miljoner analyserade patientbesök. NHG genomför projektet Verkningsfull upplevelse av delaktighet i funktionshinderservicen pro bono för Västra Nylands välfärdsområde. https://nhg.fi/(extern länk)