Internationell rekrytering av sjukskötare inom välfärdsområdet

15.9.2023 12.34

På Västra Nylands välfärdsområde arbetar 25 personer från Filippinerna som anställts genom internationell rekrytering. I oktober 2023 inleder 27 nya filippinska sjukskötare sitt arbete inom välfärdsområdets tjänster för äldre.

I oktober 2021 rekryterade ‌Esbo stads sektor för välfärd och hälsa de första filippinska sjukskötarna som ett pilotprojekt för internationell rekrytering av sjukskötare. Dessa 25 sjukskötare flyttade från och med 1.1.2023 till Västra Nylands välfärdsområde.

Till samarbetspartner för internationell rekrytering valdes Seure Oy, som hade konkurrensutsatt rekryteringsföretagen för sina kundorganisationer.  Enligt‌ avtalet ansvarar Silkkitie Oy för utbildningen i ursprungslandet, rekryteringen av sjukskötare och etableringstjänsten i Finland.

‌Sjukskötarnas etablering i Finland följs regelbundet upp

De första filippinska sjukskötarna som rekryterades via Silkkitie Oy inledde sitt arbete i september 2022 inom boendeservicen för personer med funktionsnedsättning (6), Esbo sjukhus (8) och boendeservicen för äldre (11).

– När ‌sjukskötarna anlände följde vi deras etablering i Finland och i vår arbetsgemenskap. I början av veckan höll vi tillsammans med cheferna för de mottagande arbetsgemenskaperna uppföljningsmöten där vi gick igenom oro som uppstått. Vi ordnade också en gemensam diskussionseftermiddag för de filippinska sjukskötarna och deras arbetsplatshandledare och bjöd in sekreteraren för föreningen Filippiinit-seura ry, säger chef för karriärtjänster i Västra Nylands välfärdsområde Miika Puolitaival.

‌– Våren 2023 lät vi göra en extern uppföljningsundersökning av erfarenheterna hos de filippinska sjukskötarna och arbetsplatshandledarna. I den ‌undersökningen ingick också en enkät som cheferna skulle svara på. Svaren behandlades anonymt, säger Puolitaival.

I början var cheferna, de filippinska sjukskötarna och arbetsplatshandledarna oroade över bostadsfrågor och fördröjningar i myndighetsprocesserna. ‌Dessa har vi som arbetsgivare aktivt påverkat genom att ge respons till Silkkitie Oy och fört fram problem till de riksomfattande arbetsgrupperna

‌‌– Vi har gjort upp modeller för mottagningsprocessen för internationellt rekryterade sjukskötare och utvecklar den kontinuerligt utifrån resultaten av uppföljningsundersökningarna. Till modellen‌ hör arbetsgemenskapsträning, samarbete med journalister och uppföljningsmöten med arbetsgemenskapen, säger Puoltaival.

‌Eventuella problem kan anmälas

Vi ser till att alla parter som rekryterats till vårt välfärdsområde har möjlighet att ge kontinuerlig respons och berätta om eventuella missförhållanden. Hela vår personal har en intern kanal för anmälan av misstankar om missbruk och brott i arbetet eller i anslutning till arbetet, där anmälan kan göras antingen anonymt eller med namn.

De följande 27 filippinska sjukskötare som rekryterats via ‌Seure och Silkkitie Oy inleder sitt arbete inom service för äldre i Västra Nylands välfärdsområde i oktober 2023. ‌Mottagnings- och introduktionsprocessen genomförs i enlighet med välfärdsområdets modell för internationell rekrytering.

Hela Västra Nylands välfärdsområde