Social handledning för barnfamiljer

Vi hjälper till med vardagliga utmaningar för att ge barnfamiljer stöd, nya perspektiv eller lösningsmodeller.

Social handledning för barnfamiljer hör till familjecentrets tjänster inom familjesocialarbetet. Syftet med den sociala handledningen är att hjälpa familjer med utmaningar i vardagen när du känner att du behöver stöd och nya perspektiv. Under träffarna funderar vi tillsammans med föräldern och/eller barnet på nya lösningsmodeller för knepiga situationer, handleder familjen i användningen av tjänster och stöder samordningen av olika tjänster. Tjänsten planeras och skräddarsys till familjen så att den passar era behov. Social handledning kan vara en tillfällig tjänst på basnivån eller en stödåtgärd inom barnskyddet som erbjuds som specialtjänst. Social handledning bygger på att hjälpa familjen genom målinriktat arbete. Social handledning syftar till att stärka barnets, den ungas och familjens egna resurser och eget aktörskap. I den sociala handledningen får du rådgivning och handledning via olika servicekanaler. Kontakten med rådgivningen och handledningen innebär inte nödvändigtvis att ett klientskap inom socialvården inleds, utan i vissa fall kan du få tillräckligt stöd redan vid den första kontakten. Inom den sociala handledningen görs också en bedömning av servicebehovet i enlighet med socialvårdslagen. I bedömningen av servicebehovet ligger tyngdpunkten på din egen bedömning av stödbehovet. Du behöver dock inte kunna namnge vilka tjänster du behöver, utan den yrkesutbildade personen inom social handledning funderar på detta tillsammans med dig. Om det behövs och du ger ditt tillstånd till det, kan även andra yrkesutbildade personer, såsom hälso- och sjukvården, småbarnspedagogiken, skolan och elevvården kopplas med i samarbetet.

Villkor för att få tjänsten

Du kan få hjälp och stöd från den sociala handledningen om det i din familj finns barn eller ungdomar under 18 år och behov av handledning eller rådgivning till exempel med: - att bedöma behovet av olika tjänster och samordna dem, - att stärka familjens livskompetens och funktionsförmåga och/eller - tillgängliga tjänster.

Tjänsten är avgiftsfri.

Vänligen observera att vi behöver vårdnadshavarnas samtycke för social handledning. Du hittar noggrannare anvisningar samt kontaktuppgifterna genom att välja din egen hemkommun.